AVUKAT
email
PAZARBAŞI HUKUK BÜROSU
hukuk sayfası
buro sayfası
EMAİL
ANASAYFA ANASAYFA
HUKUK SAYFASINA DÖNÜŞ

 

İCRA VE İFLAS KANUNU YÖNETMELİĞİ

R.G.Tar.: 25.02.1965

R.G.Sayı: 12006

   
                BİRİNCİ KISIM

       İCRA VE İFLAS DAİRELERİNDE TUTULACAK DEFTERLER,
         DOSYALAR VE KULLANILACAK BASILI KAĞITLAR


                BİRİNCİ BÖLUM
                 Defterler


  TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLER :

  MADDE 1 - Her icra ve iflas dairesinde, aşağıda gösterilen defterlerin
tutulması zorunludur.

  1 - Esas defteri, (Örnek No. 1)
  2 - Talimat defteri, (Örnek No. 2)
  3 - Ad ve soyadları defteri, (Örnek No. 3)
  4 - Kasa ve yol giderleri ve tazminatı kayıt defteri, (Örnek No. 4)
  5 - Harç ve cezaevi yapı pulları yevmiye defteri, (Örnek No. 5)
  6 - Harç ve cezaevi yapı pulları satış defteri, (Örnek No. 6)
  7 - İcra dairesince alınan kıymetli evrak ve değerli şeylerin kaydına
mahsus esas defteri, (Örnek No. 7)
  8 - Posta mutemet defteri, (Örnek No. 8)
  9 - Muhabere defteri, (Örnek No. 9)
  10 - Zimmet defteri, (Örnek No. 10)

                İKİNCİ BÖLUM
        Defterlerin Tahsis Maksadı ve Kullanma Tarzı

  ESAS DEFTERİ

  MADDE 2 - Esas defteri; takip talepleri, ihtiyati haciz ve tedbire
mütedair isteklerin kaydına mahsus olup, sıra numarası, başvurma tarihi,
alacaklının ve varsa vekilinin adı ve soyadı, ikametgahı (Yabancı
memlekette ise Türkiye'de seçtiği ikametgah), borçlunun ve varsa kanuni
temsilcisinin adı ve soyadı, ikametgahı ve bir terekeye karşı vaki olan
takiplerde kendilerine tebligat yapılacak mirasçıların adı ve soyadı,
ikametgahları, takibin şekli ve mahiyeti, alacağın nevi, miktarı ve faiz
miktarı ile faizin işlemeye başladığı tarih, takibin dayanağı olan evrakın
mahiyeti, tarihi, varsa sayısı, alacaklının, varsa vekilinin tatbik imza
veya mührü (Veya alacaklı imza bilmiyorsa, sol eli baş parmağının izi)
alacaklının takip talebinde bulunduğuna ve ibraz ettiği belgelerin, talep
ve takip masraflarının alındığına dair verilen makbuzun tarih ve numarası,
İcra ve İflas Kanunu'nun 62 ve 176/a maddelerinin son fıkraları gereğince
borçluya verilmesi zorunlu olan belgenin tarih ve numarası, işlem
neticelendiği zaman bu neticenin neden ibaret olduğunu belirten sütunları
ihtiva eder. İşi pek çok olan yerlerde, alacaklı veya vekilinin imza veya
mührü veya sol elinin baş parmağının izi alınmayabilir. Ancak, bu husus,
tetkik mercii hakimliğinin yazılı iznine bağlıdır.

  İcra dairelerine gelen iş miktarını kolayca bilmek ve numara
değişikliği yüzünden karışıklıkları önlemek için, yıl sonunda intaç
olunmayan takip dosyaları, yeni yıl defterine devir suretiyle kayıt
olunmaz.

  Yıl sonunda, o yıla ait esas defterinin sonuna gelen işlerden, ne
kadarının infaz ve takipsizlikle neticelendirildiği ve ne kadarının yeni
seneye devredilmiş olduğu toptan yazılmakla beraber, devir olunan
dosyaların sıra numaraları bir cetvel halinde gösterilir veya bir liste
halinde deftere eklenir.

  TALİMAT DEFTERİ :

  MADDE 3 - Talimat defteri; başka yer icra ve iflas dairelerinin
talimatı üzerine yapılacak işlemlerin kaydolunmasına mahsustur.

  Bu deftere, sıra numarası, talimatın geldiği tarih ve gönderen icra
dairesi, talimatın tarih ve numarası, alacaklı ve varsa vekilinin adı ve
soyadı, ikametgahı, borçlu ve varsa kanuni temsilcisinin adı ve soyadı,
ikametgahı, talimatla yapılması istenilen işlem, talimat dosyasındaki
nihai işlem sonucunun neden ibaret olduğu kaydolunur.

  Bu defterde de, ikinci maddenin son fıkrası hükmü gereğince yıl sonunda
devir işlemi yapılır.

  AD VE SOYADLARI DEFTERİ :

  MADDE 4 - Ad ve soyadları defteri; borçluların soyadlarına göre ve
alfabe sırası ile düzenlenir. Bu defterde borçlunun soyadı ve sonra adı,
alacaklının adı ve soyadı, dosya numarası kaydedilir.

  KASA VE YOL GİDERLERİ VE TAZMİNATI KAYIT DEFTERİ :

  MADDE 5 - Bu deftere; tahsilat ve reddiyat makbuzları karşılığında
kasaya giren ve çıkan meblağlar, günü gününe kaydedilir.

  Kasaya giren ve çıkan paraların behemehal bir tahsilat veya reddiyat
makbuzuna dayanması lazımdır.

  Kasa ve yol giderleri ve tazminatı kayıt defterinde, tahsil ve
reddiyata ait iki ayrı sahife açılır ve tahsilat sahifesinde sırasıyla,
genel toplam, günlük alınan para (lira, kuruş), tafsilat makbuzunun tarih
ve numarası, dairesinin adı ve dosya numarası, kimin tarafından ve ne için
yatırıldığı, reddolunan paranın miktarı (Lira, kuruş), tarih ve numarası
reddiyat sahifesinde genel toplam, günlük reddolunan para (Lira, kuruş)
reddiyat makbuzunun tarih ve numarası, dairesinin adı ve dosya numarası,
tahsilat makbuzunun numarası, kime verildiği ,toplam naklini gösteren
sütunlar bulunur.

  492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 34'üncü maddesi uyarınca alınacak yol
giderleri ve tazminatları da bu deftere işlenir.

  Her gün mesai saati sonunda, kasa ve yol giderleri ve tazminatı kayıt
defterindeki günlük tahsilat ve reddiyat toplamlarının tahsilat ve
reddiyat makbuzlarıyla karşılaştırılması ve mevcudun kontrol edilmesi,
sahife sonunda genel toplama o sahifedeki günlük tahsilat ve reddiyat
tutarının ilave edilmesi ve binnetice genel toplamla günlük tahsilat ve
reddiyatın sahife sonunda toplam gösterilmesi ve diğer sahifedeki (Toplam
nakli) kelimesinin karşısına bir evvelki sahifedeki tahsilat veya
reddiyata ait genel toplamın aynen ilgili sahifelere aktarılması ve takvim
yılı sonuna kadar bu şekilde işlem yapılması yıl sonunda bir evvelki yılın
devri de dahil olmak üzere, yıllık tahsilat toplamından yıllık reddiyatın
çıkarılması ve Devlet Muhasebesi Muamelat Yönetmeliği hükümleri dahilinde,
yılı içinde reddedilmeyen ve ertesi yıla kalan paraların yeni yıl kasa ve
yol giderleri ve tazminatı kayıt defterine müfredatlı olarak, yeni tahsil
edilmiş bir para gibi eski tahsilat makbuzu tarih ve numaraları da
gösterilmek suretiyle geçirilmesi ve bir evvelki yıla ait kasa ve yol
giderleri ve tazminatı kayıt defterine de bu paranın devir işlemine tabi
tutulduğunu gösterir işaretler verilmesi ve bu arada istihkak sahipleri
tarafından 10 yıl geçmiş olmasına rağmen başvurulup alınmayan paralar
Hazine'ye intikal ettirilip defterdeki kayıtlarının hizasına meşruhat
verilmesi ve yine yıl başında bankaya yatırılan paraların faizlerinin
çekilip, Hazine'ye intikal ettirilmesi ve bu konuda alınan makbuzun ayrı
bir kartonda saklanmasıyla beraber, yıl sonu cetvelinde bu hususun
belirtilmesi gerekir.

  HARÇ VE CEZAEVİ YAPI PULLARI YEVMİYE DEFTERİ :

  MADDE 6 - Bu defter; icra ve iflas memurluğu tarafından sarfolunan harç
pulları ile cezaevi yapı pullarının kaydına mahsustur.

  Bu defter; yevmiye numarası, tarihi, harç pulunun genel toplamı ve
günlük satışı (Lira,kuruş), cezaevi yapı pulunun genel toplam ve günlük
satışı (Lira,kuruş), dosya numarası, ilgilinin adı ve soyadı sütunlarını
ihtiva eder.

  Her gün satılan harç ve cezaevi yapı pulları, günü gününe işlenir.
Mesai saati sonunda harç ve cezaevi yapı pullarının günlük toplamları
alınır. Kasadaki pul, pul satışından elde edilen para ile
karşılaştırılır. Her sahifenin sonunda günlük toplamlar, genel toplama
eklenir. Diğer sahifeye geçilince, harç pulu genel toplamı ile cezaevi
yapı pulu genel toplamı, sahifenin birinci hanesine aynen geçirilir. Mali
yıl sonuna kadar bu tarzdaki işleme devam edilir. Mali yıl sonunda, o sene
içinde sarf olunan harç ve cezaevi yapı pulları, kendi hanelerinde toptan
gösterilir.

  Maliyeden alınan harç ve cezaevi yapı pulları, satıldıktan sonra harç
pulu karşılığı olan paralar, Devlet Muhasebesi Muamelat Yönetmeliği'nin
147'nci maddesi hükmü uyarınca en geç on beş gün içinde Maliye veznesine,
cezaevi yapı pulu karşılığı olan paralar da 2548 sayılı Kanun'un
uygulanmasına dair Yönetmelik'in 8'inci maddesi gereğince her hafta
sonunda TC Ziraat Bankası'na, bu Bankanın olmadığı yerlerde Maliye
veznesine yatırıldıkça, alınan makbuzlar ayrı ayrı kartonlarda saklanmakla
beraber, yevmiye defterine de bu husus işaret olunur.

  HARÇ VE CEZAEVİ YAPI PULLARI SATIŞ DEFTERİ :

  MADDE 7 - Maliye'den temin edilecek örneğine uygun pul satış defteri,
Devlet Muhasebesi Muamelat Yönetmeliği'nin 135'inci maddesi'nde izah
olunduğu şekilde kullanılır. İşi çok olan yerlerde, harç ve cezaevi yapı
pulları için ayrı ayrı pul satış defteri tutulur. İşi az olan yerlerde,
defterin yarısı harç puluna, diğer yarısı cezaevi yapı puluna ayrılır.

  Mali yıl sonunda, bir evvelki yıldan devrolunan harç ve cezaevi yapı
pulları da dahil olmak üzere, bir yıl içinde alınan pul miktarından, bir
yıl içinde satılan pul miktarı toptan gösterilerek çıkarılır. Ertesi yıla
devre icap eden harç ve cezaevi yapı pulları tespit edilerek, yeni yıl
defterinin birinci hanesinde harç ve cezaevi yapı pullarından ne
miktarının devredildiği gösterilir.

  İCRA DAİRESİNCE ALINAN KIYMETLİ EVRAK VE
  DEĞERLİ ŞEYLERİN KAYDINA MAHSUS ESAS DEFTERİ :

  MADDE 8 - Kasa ve yol giderleri ve tazminatı kayıt defterine
geçirilmeyen, yani tedavül kabiliyeti olmamakla beraber muayyen bir
kıymeti haiz bulunan tahviller, hisse senetleri, tasarruf bonoları gibi
kıymetli evrak, altın, gümüş ve altın ve gümüşten veya kıymetli
madenlerden veya taşlardan yapılmış değerli şey ve ziynet eşyaları, sırf
bu eşyanın alınması sırasında kullanılmak üzere basılmış bulunan 35'inci
maddedeki örneğine uygun makbuz kullanılmak suretiyle bu deftere
geçirilir. Herhangi bir şekilde bu deftere, işlenen kıymetli evrak ve
değerli şeyler paraya çevrildiği takdirde, defterdeki mahsus sütununa kasa
ve yol giderleri ve tazminatı kayıt defteri tahsilat numarası yazılır ve
para deftere geçirilir. Değerli şeylerin kıymetleri, ayrıca tayin
ettirilmemişse, behemehal bilirkişiye tayin ettirilmesi, cinsinin ve
vasfının ve değerli şeylerin üzerindeki maden ve taşların cins ve
değerinin bilirkişiden etraflı şekilde sorulup bir tutanakla tespit
ettirilmesi ve iki nüsha olarak düzenlenecek tutanağın bir örneğinin
değerli şeyler ile birlikte kasada veya bankada saklanması, tutanağının
aslının, takip dosyasına konulması lazımdır. Keza tahviller, hisse
senetleri ve tasarruf bonaları gibi kıymetli evrakın numaraları.
İkramiyeli olup olmadığı hususları da tespit olunur.

  Bu defter, sıra ve dosya numarası, verilen makbuzun tarihi, numarası,
ne suretle alındığı, kıymetli evrakın ve değerli şeyin sahibinin adı ve
soyadı, cinsi ve evsafı, adedi, numarası, takdir edilen kıymeti, satılmış
veya paraya çevrilmişse bedeli, kasa ve yol giderleri ve tazminatı kayıt
defteri, tahsilat numarası, aynen iade olunmuşsa iade tarihi, alanın adı,
soyadı ve imzası, nerede saklandığı sütunlarını ihtiva eder.

  İcra ve İflas Kanunu'nun 88'inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca
icra dairesinde muhafazası gereken mahcuz kıymetli evrak ve değerli
şeylerin ve ziynet eşyalarının da, bu deftere kaydedilmesi zorunludur.

  POSTA MUTEMET DEFTERİ :

  MADDE 9 - (Değişik: R.G.: 20.10.1971/13992) - Posta Mutemet Defteri,
İcra ve İflas Dairesi'ne posta ile gelen havale veya kolilerin kaydına
mahsustur.

  Bu defter, havale veya kolinin, çıkış yeri numarası, tarihi, kıymeti,
cinsi, miktar veya ağırlığı, gönderenin adı ve soyadı ve açık adresi,
dosya numarası ve PTT memurunun imza ve mührü, kasa ve yol giderleri ve
tazminatı, kayıt defterinin kayıt tarihi ve numarası, tahsilat makbuzunun
tarih ve numarası sütunlarını ihtiva eder.

  Mutemetlerce PTT'den havale ve koli alındığında, PTT memurunun imza ve
mührü sütununa kadar olan sütunları mutemet tarafından doldurulduktan
sonra, ilgili PTT memurunun imza ve mührü alınır. Daireye gelinir
gelinmez, tahsilat makbuzu kesilerek kasa ve ilgili defterlere işlenmesi
ve gerek makbuz, gerek defterlerdeki tarih ve numaranın da son iki sütuna
geçirilmesi gerekir.

  Cumhuriyet Savcıları, posta merkezinden havale ve kolileri almaya
yetkili mutemetlerin adı, soyadı ve memuriyetleri ile tatbik imzalarını,
bunlardan başkasına ödeme ve teslimat yapılmamasını, o yer PTT
Müdürlükleri'ne bir yazı ile bildirirler.

  Banka havaleleri hakkında da yukarıdaki fıkralar hükümleri kıyasen
uygulanır.

  MUHABERE DEFTERİ :

  MADDE 10 - Muhabere defteri, yukarıdaki maddelerde isimleri yazılı
defterlere kaydı gerekmeyen ve fakat icra dairesinden yazılan veya icra
dairesine gelen evrak ve tezkerelerin kaydına mahsustur.

  Bu defter, sıra numarası, evrakın tarih ve numarası, gönderilen veya
gönderen daire, geliş veya sevk tarihi, evrakın özeti ve düşünceler
sütunlarını ihtiva eder.

  Bir takip dolayısıyla, muhtelif mercilere gönderilen yazılarla onlara
verilen cevaplar ve icra talimat defterine kayıtlı işlere ait yazışmalar,
ayrıca muhabere defterine geçirilmez.

  İcra ve iflas dairesinden gönderilen, yani muhabere defterine kaydı
gereken yazıya gelen cevap, ayrı muhabere numarası verilmek suretiyle
ayrıca deftere kaydedilmez; böyle bir yazı, cevap teşkil ettiği icra ve
iflas dairesinin ilk yazısının defterde aldığı numaranın sırasındaki
haneye işaret olunur.

  ZİMMET DEFTERİ :

  MADDE 11 - Zimmet defteri, icra ve iflas dairesinden muhtelif mercilere
gönderilen evrakın kaydına mahsustur.

  Bu defter, sıra ve evrak numarası gönderildiği yer, alındığı tarih,
imza yeri, evrakı alanın adı ve soyadı sütunlarını ihtiva eder.

                UÇUNCU BÖLUM
           Defterlere Ait Müşterek Hükümler

  DEFTERLERİN NUMARALANMASI VE TASDİKİ :

  MADDE 12 - İcra ve iflas dairelerinde tutulacak defterlerin her
sahifesine, kullanılmadan önce sıra ile numara verilir ve sahifelerin
birleştiği yerin üst kısmına, daireye ait mühür basılır. Defterin birinci
ve son sahifelerine de, kaç sahifeden ibaret olduğu, icra ve iflas memuru
tarafından yazı ile belirtildikten sonra, altı, tetkik mercii hakimi
tarafından imza ve mühür ile tasdik edilir.

  Bu defter dolmadan, yenisine geçilemez.

  DEFTER KAYITLARININ NASIL İŞLENECEĞİ :

  MADDE 13 - Defterlerde kazıntı ve silinti yapılamaz. Yanlış yazılan
kelime ve rakamlar, okunabilecek şekilde çizilip doğrusu yazılır ve altı
imza olunur.

  Kurşun veya boyalı veya tükenmez kalem kullanılamayacağı gibi,
defterlerin, behemehal mürekkeple yazılması lazımdır.

  İşler ve işlemler, defterlere işlem haneleri takip edilmek üzere tarih
sırasıyla yazılır.

  YARDIMCI DEFTERLERİN TUTULABİLMESİ :

  MADDE 14 - Tetkik merciince icra ve iflas dairelerinde bu defterlerden
başka lüzum görülen yardımcı defterlerin tutulması da emrolunabilir.

                DÖRDUNCU BÖLUM
                 Dosyalar

  DOSYA USULU :

  MADDE 15 - İcra ve iflas dairelerinde dosya usulünün uygulanması
zorunludur.

  Her bir icra işi (Talimat dahil) için bir dosya açılır. Her dosyanın
üzerine, esas veya talimat defterindeki sıra numarası, alacaklının ve
borçlunun veya müflisin adı ve soyadı yazılır. Bir işe ait olan
tutanaklarla bütün evrak bu dosyaya konulur ve özel yerine, dosyanın
içindeki evrakın numara altında dizi listesi yapılır.

  GEÇİCİ DOSYA :

  MADDE 16 - Herhangi bir sebeple takip dosyası bir başka makam veya
mercie gönderildiğinde, bu dosya yerine geçmek üzere geçici bir dosya
konulur.

                BEŞİNCİ BÖLUM
               Basılı Kağıtlar

  KULLANILMASI ZORUNLU OLAN BASILI KAĞITLAR :

  MADDE 17 - İcra ve iflas işleri için aşağıda gösterilen basılı
kağıtların kullanılması zorunludur.

  1 - İcra tutanağı ve takip talebi, (Md.18) (Örnek No.1)

  2 - Menkul teslimine veya gayri menkul tahliye ve teslimine daire icra
emri (Md.21) (örnek No. 2)

  3 - Çocuk teslimi veya çocukla şahsi münasebet tesisine dair icra emri,
(Md.22) (Örnek No.3)

  4 - Bir işin yapılmasına veya yapılmamasına, bir irtifak hakkının
kaldırılmasına veya yükletilmesine dair ilamların yerine getirilmesinde
icra emri, (Md.23) (Örnek No. 4)

  5 - Para borcuna ve teminat verilmesine dair ilam veya ilam
niteliğindeki belgelere dayanan takiplerde icra emri, (Md. 24) (Örnek no.
5)

  6 - İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip taleplerinde icra emri,
(Md. 25) (Örnek No. 6)

  7 - İlamsız takiplerde ödeme emri, (Md. 26) (Örnek No. 7)

  8 - Menkul rehninin paraya çevrilmesi yolu ile takip taleplerinde ödeme
emri, (Md. 27) (örnek No. 8)

  9 - İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip taleplerinde ödeme emri,
(Md.28) (Örnek No. 9)

  10 - Kambiyo senetleri (Çek, poliçe ve emre muharrer senet) üzerine
haciz yolu ile yapılacak takip taleplerinde ödeme emri, (Md. 29) (Örnek
No. 10)

  11 - İflas yolu ile adi takip taleplerinde ödeme emri, (Md. 30) (Örnek
No. 11)

  12 - Kambiyo senetlerine (Çek, poliçe ve emre muharer senet ) mahsus
iflas yolu ile takipte ödemeleri, (Md. 31) (Örnek No. 12)

  13 - Adi kira ve hasılat kiralarına ait takip taleplerinde ödeme emri,
(Md. 32) (Örnek No. 13)

  14 - Yazılı sözleşme ile kiralanan gayri menkulün kira süresi bittiği
ahvalde tahliye emri, (Md.33) (Örnek No. 14)

  15 - Menkul rehninin paraya çevrilmesinde borçlunun mal beyanında
bulunmasına davet kağıdı, (Md. 34) (Örnek No. 15)

  16 - Kıymetli evrak ve değerli şeylerin alındı makbuzu, (Md.35) (örnek
No. 16)

  17 - Takip talebinde bulunulduğuna, verilen belgelere ve ödenen
giderlere dair verilecek makbuz (Md.36) (Örnek No. 17)

  18 - İtiraz belgesi, (Md. 37) (Örnek No. 18)

  19 - Haciz tutanağı, (Md. 38) (Örnek No. 19)

  20 - Birinci haciz ihbarnamesi, (Md.39) (Örnek No. 20)

  21 - İkinci haciz ihbarnamesi, (Md.40) (Örnek No. 21)

  22 - Davet kağıdı, (Md.41) (Örnek No. 22)

  23 - İstihkak iddiasının bildirilmesine dair kağıt, (Md.42) (Örnek No.
  23)
  24 - Menkulün açık artırma şartnamesi ve tutanağı, (Md. 43) (Örnek
  No. 24)

  25 - Menkulün açık artırma ilanı, (Md.44) (Örnek No. 25)

  26 - Gayri menkulün açık artırma şartnamesi ve tutanağı, (Md. 45)
(Örnek No. 26)

  27 - Gayri menkulün açık artırma ilanı, (Md. 46) (Örnek No. 27)

  28 - Borç ödemeden aciz vesikası, (Md. 47) (Örnek no. 28)

  29 - İlamın icrası belgesi, (Md. 48) (Örnek No. 29)

  30 - Muvakkat rehin açığı belgesi, (Md. 49) (Örnek No. 30)

  31 - Rehin açığı belgesi, (Md. 50) (Örnek No. 31)

  32 - İflasa (İflasın kaldırıldığına) dair ilan (Md. 51) (Örnek No. 32)

  33 - Tasfiye tatilinin ilanı, (Md. 52) (Örnek No. 33)

  34 - Basit tasfiyede alacaklıların devlet ilanı, (Md. 53) (Örnek No.
4)

  35 - Adi tasfiye ve iflasın açılmasının ilanı, (Md. 54) (Örnek No. 35)

  36 - İcra ve İflas Kanunu'nun 206 ve 207'nci maddeleri gereğince
düzenlenen sıra cetveli, (Md. 55) (Örnek No. 36)

  37 - İflas alacaklıları sıra cetvelinin ve ikinci alacaklılar
toplantısının ilanı, (Md. 56) (Örnek No. 37)

  38 - Tahsilat makbuzu, (Md. 57) (Örnek No. 38)

  39 - Reddiyat makbuzu, (Md. 58) (Örnek No. 39)

  40 - Harç tahsil müzekkeresi, (Md. 60) (Örnek No. 40)

  41 - Maliye'den alınacak pullara mahsus talepname, (Md. 61) (Örnek No.

  41) 42 - Tebliğ mazbatalı zarf, (Md. 62) (Örnek No. 42)

  43 - Telgrafla tebliğ zarfı, (Md. 63) (örnek No. 43)

  44 - Postaya verilen taahhütlü maddelerle telgraflara ait tevdi
listesi, (Md. 64) (Örnek No. 44)

  45 - (17.10.1992/21378 s. R.G.de yayımlanan Yönetmelik, m.1 ile eklenen
bent.) Menkul rehninin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı takip
taleplerinde icra emri (Md.25/a) (Örnek:45)


                ALTINCI BÖLUM
       Basılı Kağıtların Tahsis Maksadı ve Kullanma Tarzı

  İCRA TUTANAĞI VE TAKİP TALEBİ :

  MADDE 18 - İlamların ve ilam niteliğindeki belgelerin icrasına ilişkin
işlemler, icra tutanağına tarih sırası ile muntazaman geçirilir. Bu
tutanağın ilk sahifesi, takip talebini ihtiva eder. Bu sahifeye ilamın
veya belgenin tarih ve numarası, hangi mahkeme veya makamdan verildiği,
alacaklı ve varsa vekilinin, borçlu ve varsa kanuni temsilcisinin adı,
soyadı ve ikametgahı, alacaklı yabancı memlekette oturuyorsa Türkiye'de
göstereceği ikametgahı (İkametgah göstermezse icra dairesinin bulunduğu
yer, ikametgahı sayılır) ve hükmün yahut belgenin özeti, bir terekeye
karşı açılan takiplerde kendilerine tebligat yapılacak olan mirasçıların
adı ve soyadı, ikametgahları, alacağın veya talep olunan teminatın cins ve
Türk parası ile tutarı, faizli alacaklarda faizinin miktarı ile işlemeye
başladığı gün, alacaklının takip yollarından hangisini seçtiği geçirilir.

  İlamsız takibe ilişkin bütün işlemler, keza icra tutanağına tarih
sırası ile kaydolunur. Bu tutanağın ilk sahifesini teşkil eden takip
talebinde, birinci fıkrada yazılı hususlara ilaveten, talep senede
dayanıyorsa bunun tarih ve özeti ve yoksa borcun sebebi de gösterilir.
(İcra İflas K./Md. 8,58)

  İBRAZ EDİLECEK BELGELER,
  AYRICA BEYAN EDİLECEK HUSUSLAR :

  MADDE 19 - a. Takip talebi bir belgeye veya senede dayanmakta ise,
alacaklı yahut temsilcisi, belge veya senedin aslını yahut borçlu
sayısından bir fazla sayıda olmak üzere kendisi tarafından tasdik edilmiş
örneğini (Aslı ibraz edildiğinde, borçlu adedince ve aynı şekilde tasdikli
örneğini),

  b. Takip talebi, menkul rehninin paraya çevrilmesi yolu ile yapılmakta
ise, alacaklı 18'inci maddede yazılı hususlardan başka, merhunun ne
olduğunu ve merhun üçüncü şahıs tarafından verilmiş veya merhunun
mülkiyeti üçüncü şahsa geçmiş ise, onun ve merhun üzerinde sonra gelen
rehin hakkı varsa, bu hakka sahip olan şahsın adını, soyadını ve
ikametgahını,

  c. Kambiyo senetleri (Çek, poliçe ve emre muharrer senet) 'ne dayanan
takip talebinde bulunan alacaklı, kambiyo senedinin aslını ve borçlu adedi
kadar kendisi tarafından tasdikli örneğini,

  d. İcra ve İflas Kanunu'nun 272 'nci maddesi gereğince tahliye
istendiği ahvalde, kira sözleşmesinin veya kiracının, kira süresinin
bitiminden önce tahliye edeceğine dair yaılı taahhüdü varsa bu
taahhütnamenin asıllarını veya kendisi tarafından tasdik edilmiş iki
örneğini,

  e. İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile yapılan takipte, alacaklı ipotek
belgesinin akit tablosunun tapu idaresince verilmiş resmi bir örneğini ve
ipotek bir cari hesap veya işleyecek kredi vesaire gibi bir mukavelenin
teminatı olarak verilmişse, bu mukavele ve bununla ilgili sair belge ve
makbuzların aslını veya borçlu adedinden bir fazla tasdikle örneğini,
takibe başladığı anda ibraz zorunluluğundadır.

  f. Kambiyo senetlerine dayanan takip talebinde, 18'inci maddede yazılı
hususlardan başka, alacaklı iflasa tabi borçlusu aleyhine, haciz ve iflas
yollarından hangisini istediğini, takip talebinde belirtmekle zorunludur.

  İCRA TUTANAĞININ TESELSULU :

  MADDE 20 - İcra tutanağına, birbirini takip eden sahife numaraları
konulması ve icabında, sonuna eklenecek sahifelerle birlikte, 15'inci
maddede gösterilen dosya içine alınması zorunludur.

  Yazı ile veya sözlü olarak yapılan talepler, itirazlar ve her türlü
beyanlar derhal ait olduğu tutanağa geçirilir ve bunların altı, ilgilisi
ve icra memuru veya yardımcısı veya katibi tarafından tarih belirtilerek
imza edilir.

  Reddolunan paralar ve bu paralardan yapılan kanuni kesinti miktarı,
tablo halinde tutanakta gösterilir.

  MENKUL TESLİMİNE VEYA GAYRİ MENKUL
  TAHLİYE VE TESLİMİNE DAİR İCRA EMRİ

  MADDE 21 - İcra emrine,

  1 - 18'inci maddenin 1'inci fıkrasındaki kayıtlar,

  2 - Yedi gün içinde (Tahliye ve) teslim etmesi,

  3 - 24'üncü maddenin 3 numaralı bendindeki kayda ilaveten İcra ve İflas
Kanunu'nun 24 ve 26'ncı maddeleri gereğince, icraen yerine getirileceği,

  4 - Teslimi emredilen mal yedinde bulunmazsa, ilamda yazılı değerinin
alınacağı, bu değer de ödenmediği takdirde ayrıca icra emri tebliğine
hacet kalmaksızın haciz yolu ile icra olunacağı ihtarı, yazılır. (İcra ve
İflas K. /Md. 24,26)

  ÇOCUK TESLİMİ VEYA ÇOCUKLA ŞAHSİ
  MUNASEBET TESİSİNE DAİR İCRA EMRİ :

  MADDE 22 - İcra emrine;

  1 - 18'inci maddenin birinci fıkrasındaki kayıtlar,

  2 - Çocuğun yedi gün içinde teslim edilmesi,

  3 - İki numaralı bentteki süre içinde teslim edilmediği takdirde İcra
ve iflas Kanunu'nun 341'inci maddesi uyarınca cezalandırılacağı ve 25'inci
maddeye göre icraen yerine getirileceği ihtarı,

  4 - Çocukla şahsi münasebet tesisine dair takipte ise, çocuğun lehine
hüküm verilen tarafça, ilam hükümleri dairesinde şahsimünasebet tesisine
engel olunmaması, aksi halin İcra ve İflas Kanunu'nun 341'inci
maddesindeki cezayı gerektireceği ve 25-a maddesine göre de icraen yerine
getirileceği ihtarı, yazılır. (İcra ve İflas K. / Md. 25-a)

  BİR İŞİN YAPILMASINA VEYA YAPILMAMASINA, BİR İRTİFAK
  HAKKININ KALDIRILMASINA VEYA YUKLETİLMESİNE DAİR
  İLAMLARIN YERİNE GETİRİLMESİNDE İCRA EMRİ :

  MADDE 23 - İcra emrine;

  1 - 18'inci maddenin birinci fıkrasındaki kayıtlar,

  2 - Yapılacak veya yapılmayacak işin, kaldırılacak veya yükletilecek
irtifak hakkının neden ibaret olduğu,

  3 - Yapılacak işin ilamda gösterilen veya ilamda tayin edilmemişse icra
memurunca belirtilen süre içinde yapılması, aksi halde İcra ve İflas
Kanunu'nun 30'uncu maddesi gereğince icraen yerine getirileceği,

  4 - Yapılacak iş yalnız borçlu tarafından yapılacak bir iş ise, ilamda
gösterilen veya ilamda tayin edilmemişse icra memurunca belirtilen süre
içinde işin yapılmaması halinin, İcra ve İflas Kanunu'nun 343 'üncü
maddesindeki cezayı gerektireceği,

  5 - İlam, bir işin yapılmamasına dair ise, ilamda gösterilen veya
ilamda tayin edilmemişse, icra memurunca belirtilen süre içinde ilam
hükmüne riayet olunması, aksi halin İcra ve İflas Kanunu'nun 343 'üncü
maddesindeki cezayı gerektireceği,

  6 - İlam, bir irtifak hakkının kaldırılmasına veya yükletilmesine dair
ise, yedi gün içinde ilam hükmünün yerine getirilmesi, aksi halde ilam
hükmünün zorla icra olunacağı, ilam hükmüne muhalefetin ayrıca İcra ve
İflas kanunu'nun 343'üncü maddesindeki cezayı gerektireceği, yazılır.
(İcra ve İflas K./Md. 30,31)

  PARA BORCUNA VEYA TEMİNAT VERİLMESİNE DAİR İLAM VEYA
  İLAM NİTELİĞİNDEKİ BELGELERE DAYANAN TAKİPLERDE İCRA EMRİ :

  MADDE 24 - İcra emrine;

  1 - 18'inci maddenin birinci fıkrasındaki kayıtlar,

  2 - Yedi gün içinde borcun ödenmesi veya teminatın verilmesi lüzumu,

  3 - İki numaralı bentteki süre içinde borç ödenmez veya teminat
verilmezse, tetkik merciinden veya Yargıtay'dan yahut muhakemenin iadesi
yolu ile ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılması hakkında bir karar
getirilmedikçe cebri icra yapılacağı,

  4 - Yine iki numaralı bentteki süre içinde mal beyanında bulunması,
bulunmazsa hapisle tazyik olunacağı ve hakikate aykırı beyanda bulunulursa
hapisle cezalandırılacağı ihtarı, yazılır. (İcra ve İflas K. /Md. 32)

  İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP TALEPLERİNDE İCRA EMRİ :

  MADDE 25 - İcra emrine;

  1 - 18'inci maddenin birinci fıkrasındaki kayıtlar,

  2 - Gayrimenkul üçüncü şahıs tarafından rehnedilmiş veya mülkiyeti
üçüncü şahsa geçmişse bunun adı, soyadı ve ikametgahı,

  3 - Borcun otuz gün içinde ödenmesi lüzumu,

  4 - Uç numaralı bentteki süre içinde borç ödenmez veya tetkik
merciinden, icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirilmezse,
alacaklının, gayri menkulün satışını isteyebileceği ihtarı, yazılır. (İcra
ve İflas K./Md. 149)

  MENKUL REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLAMLI
  TAKİP TALEPLERİNDE İCRA EMRİ

  MADDE 25/a - (17.10.1992/21378 s. R.G.'de yayımlanan Yönetmelik, m.2
ile eklenen madde) İcra emrine;

  1 - 18 inci maddenin birinci fıkrasındaki kayıtlar,

  2 - Rehin üçüncü şahıs tarafından verilmiş veya mülkiyeti üçüncü şahsa
geçmişse adı, soyadı ve ikametgahı,

  3 - Borcun yedi gün içinde ödenmesi,

  4 - Borç yedi gün içinde ödenmez veya tetkik merciinden veya
Yargıtaydan yahut yargılamanın iadesi yolu ile ait olduğu mahkemeden
icranın-geri bırakılmasına ilişkin bir karar getirilmezse, alacaklının
rehnedilmiş malın satışını isteyebileceği ihtarı,

  yazılır.

  (İcra İflas K.Md.150/h)

  İLAMSIZ TAKİPLERDE ÖDEME EMRİ :

  MADDE 26 - Ödeme emrine ;

  1 - 18 'inci maddedeki kayıtlar,

  2 - Borcun ve takip masraflarının yedi gün içinde ödenmesi, teminat
verilmesi mükellefiyetine ilişkin borçlarda teminatın bu süre içinde
gösterilmesi,

  3 - Takibin dayandığı senet altındaki imza kendisine ait değilse, iki
numaralı bentteki yedi gün içinde, bu cihetin ayrıca ve açıkça
bildirilmesi; aksi halde icra takibinde bu senedin kendisinden sadır olmuş
sayılacağı, imzayı reddettiği takdirde, merci önünde yapılacak duruşmada
hazır bulunması; buna uymazsa vaki itirazın muvakkaten kaldırılmasına
karar verileceği, aynı süre içinde borcun tamamına veya bir kısmına yahut
alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazı varsa bunu da beyan
etmesi,

  4 - Senet veya borca itirazını bildirmediği takdirde, yukarıda yazılı
yedi günlük süre içinde İcra ve İflas Kanunu'nun 74'üncü maddesine göre
mal beyanında bulunması , bulunmazsa hapisle tazyik olunacağı, hiç mal
beyanında bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursa, ayrıca hapisle
cezalandırılacağı,

  5 - Borç ödenmez veya itiraz olunmazsa, cebri icraya devam edileceği,

  6 - (Yönetmelik - R.G.: 17.05.1995/22286 ile yürürlükten
kaldırılmıştır.) (*1)

  Ödeme emri iki nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshası borçluya
gönderilir, diğeri icra dosyasına konulur. Alacaklı isterse kendisine,
ayrıca hiçbir vergi veya harç alınmaksızın tasdikli bir nüsha verilir.
(İcra ve İflas K./Md.60)

  MENKUL REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU
  İLE TAKİP TALEPLERİNDE ÖDEME EMRİ :

  MADDE 27 - Ödeme emrine;

  1 - 18'inci maddedeki kayıtlar ile 19'uncu maddenin (b) bendindeki
hususlar,

  2 - Merhun üçüncü şahıs tarafından verilmiş veya mülkiyeti üçüncü şahsa
geçmiş ise, bu şahsın adı, soyadı ve ikametgahı,

  3 - Ödeme müddetinin on beş gün olduğu,

  4 - Yedi gün içinde itiraz olunmaz veya on beş gün içinde borç
ödenmezse, rehnin satılacağı,

  5 - Yedi gün içinde rehin hakkına açıkça itiraz edilmezse, alacaklının
rehin hakkının takip safhası içinde artık tartışma konusu olamayacağı
htarı,

  6 - Sırf rehin hakkına itiraz olunduğu takdirde, alacaklının rehnin
paraya çevrilmesi yolu ile takipten vazgeçerek takibin haciz yolu ile
devamını istiyebileceği, yazılır. (İcra ve İflas K./ Md. 146)

  İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU
  İLE TAKİP TALEPLERİNDE ÖDEME EMRİ :

  MADDE 28 - Ödeme emrine;

  1 - 18'inci maddedeki kayıtlar ile 19'uncu maddenin (e) bendindeki
hususlar,

  2 - Ödeme müddetinin otuz gün olduğu,

  3 - Yedi gün içinde borca itiraz olunmaz veya iki numaralı bentte
yazılı süre içinde borç ödenmezse, alacaklının gayri menkulün satışını
istiyebileceği ihtarı,

  4 - İpotek hakkına itiraz edilemeyeceği, yazılır. (İcra ve İflas K. /
Md. 149-b)

  KAMBİYO SENETLERİ (ÇEK, POLİÇE VE EMRE MUHARRER SENET) UZERİNE
  HACİZ YOLU İLE YAPILACAK TAKİP TALEPLERİNDE ÖDEME EMRİ :

  MADDE 29 - Ödeme emrine ;

  1 - 18'inci maddedeki kayıtlar,

  2 - Borcun ve takip masraflarının on gün içinde ödenmesi,

  3 - Takibin dayanağı olan senet, kambiyo senedi niteliğini haiz
değilse, beş gün içinde mercie şikayet edilmesi lüzumu,

  4 - Takip dayanağı kambiyo senedindeki imza kendisine ait olmadığı
iddiasında ise, bunu beş gün içinde ayrıca açıkça bir dilekçe ile icra
dairesine bildirmesi; aksi takdirde kambiyo senedindeki imzanın İcra ve
İflas Kanunu'nun kambiyo senetleri (Çek, poliçe ve emre muharer senet)
hakkındaki hususi takip usulleri faslındaki hükümler gereğince yapılacak
icra takibinde kendisinden sadır sayılacağı ve imzasını haksız yere inkar
ederse 100 liradan 5.000 liraya kadar para cezası ile mahk–m edileceği,

  5 - Borçlu olmadığı veya borcun itfa veya imhal edildiği veya alacağın
zamanaşımına uğradığı hakkınd itirazı varsa, bunu sebepleriyle birlikte
beş gün içinde tetkik merciine bir dilekçe ile bildirerek merciden
itirazın kabulüne dair bir karar getirmedikçe cebri icraya devam
olunacağı,

  6 - İtiraz edilmediği ve borç ödenmediği takdirde, on gün içinde İcra
ve iflas Kanunu'nun 74'üncü maddesine göre mal beyanında bulunması,
bulunmazsa hapisle tazyik edileceği, hiç mal beyanında bulunmaz veya
hakikate aykırı beyanda bulunursa hapisle cezalandırılacağı, ihtarları
yazılır.

  26'ncı maddenin 5 ve 6'ncı fıkraları hükümleri burada da uygulanır.
(İcra ve İflas K./Md. 168)

  İFLAS YOLU İLE ADİ TAKİP TALEPLERİNDE ÖDEME EMRİ :

  MADDE 30 - Ödeme emrine;

  1 - 18'inci maddedeki kayıtlar,

  2 - Borcun ve takip masraflarının yedi gün içinde ödenmesi,

  3 - Bu süre içinde gerek borcu olmadığına ve gerek kendisinin iflasa
tabi kimselerden bulunmadığına dair itirazı varsa icra dairesine dilekçe
ile bildirmesi lüzumu ve konkordato teklif edebileceği,

  4 - Aynı süre içinde borcu ödemediği takdirde, alacaklının Ticaret
Mahkemesi'nden iflas kararı isteyebileceği ihtarı, yazılır. (İcra ve İflas
K./Md.155)

  KAMBİYO SENETLERİNE (ÇEK, POLİÇE VE EMRE MUHARRER SENET)
  MAHSUS İFLAS YOLU İLE TAKİPTE ÖDEME EMRİ :

  MADDE 31 - Ödeme emrine;

  1 - 18'inci maddedeki kayıtlar,

  2 - Borcun ve takip masraflarının beş gün içinde ödenmesi,

  3 - Kambiyo senedi ve borca ait her türlü itiraz ve şikayetlerin
sebepleri ile birlikte diğer tarafa tebliğ edilecek nüshadan bir fazla
dilekçe ile beş gün içinde icra dairesine bildirilmesi,

  4 - Beş gün içinde borç ödenmediği, itiraz ve şikayet edilmediği
takdirde, alacaklının Ticaret Mahkemesi'nden iflas isteyebileceği, itiraz
ve şikayet edildiği takdirde alacaklının itiraz ve şikayetin
kaldırılmasını ve keza iflas kararı verilmesini Ticaret Mahkemesi'nden
isteyebileceği ihtarı, yazılır. (İcra ve İflas K./Md. 171)

  ADİ KİRAYA VE HASILAT KİRALARINA AİT
  TAKİP TALEPLERİNDE ÖDEME EMRİ :

  MADDE 32 - Ödeme emrine ;

  1 - 18'inci maddedeki kayıtlar,

  2 - Alacaklı ayrıca talep ettiğinde, Borçlar Kanunu'nun 260 ve 288'inci
maddelerinde yazılı ihtarı,

  3 - Ödeme emrine yedi gün içinde itiraz edilebileceği, ancak Borçlar
Kanunu'nun 260'ıncı maddesinin kiralayana altı günlük mühlet sonunda fesih
hakkı tanıdığı ahvalde itiraz müddetinin üç gün olduğu,

  4 - Kira aktini veya varsa sözleşmedeki imzasını açık ve kesin olarak
reddetmezse, akti kabul etmiş sayılacağı,

  5 - Uç numaralı bentteki müddetler içinde İcra ve İflas Kanunu'nun
62'inci maddesi hükmü dairesinde borca itiraz edilmez ve Borçlar
Kanunu'nun 260 ve 288'inci maddelerinde yazılı süre zarfında borç
ödenmezse, kesinleşen kira alacağı için alacaklının haciz talep
edebileceği ve tetkik merciinden, borçlunun kiralanan şeyden çıkarılmasını
isteyebileceği, yazılır (İcra ve İflas K./Md. 269)

  YAZILI SÖZLEŞME İLE KİRALANAN GAYRİ MENKULUN
  KİRA SURESİ BİTTİĞİ AHVALDE TAHLİYE EMRİ :

  MADDE 33 - Tahliye emrine;

  1 - Kiralayanın ve kiracının, varsa temsilcilerinin adları, soyadları
ve ikametgahları,

  2 - Sözleşme tarihi ve kiranın yenilendiğine veya uzatıldığına dair bir
itirazı varsa yedi gün içinde bildirilmesi,

  3 - Bu süre içinde itirazda bulunmaz veya kendiliğinden tahliye
etmezse, tahliye emrinin tebliği tarihinden itibaren on beş gün içinde
tahliye ve teslimi, aksi halde icraen çıkarılacağı ihtarı, yazılır. (İcra
ve İflas K./Md. 272)

  MENKUL REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİNDE BORÇLUNUN
  MAL BEYANINDA BULUNMASINA DAVET KAĞIDI :

  MADDE 34 - Bu davet kağıdı, 27'nci maddenin 6 numaralı bendi gereğince,
alacaklı takibin haciz yolu ile devamını istediği takdirde, borçluya mal
beyanında bulunması için gönderilen bir kağıt olup, buna dosya numarası,
alacaklı ve borçlunun varsa vekil veya kanuni temsilcilerinin adı, soyadı
ve ikametgahları, borçlunun yedi gün içinde, İcra ve İflas Kanunu'nun
74'üncü maddesine ve 147'nci maddesinin 2 numaralı bendine göre mal
beyanında bulunması, bulunmazsa hapisle tazyik edileceği, hiç mal
beyanında bulunmazsa hapisle cezalandırılacağı ihtarı, yazılır. (İcra ve
İflas K./Md.74, 147-2)

  KIYMETLİ EVRAK VE DEĞERLİ ŞEYLERİN ALINDI MAKBUZU :

  MADDE 35 - Bu makbuz, dosya numarası, kıymetli evrak ve değerli şeyin
alındığı kimsenin adı, soyadı, alınan şeyin cinsi, evzafı, miktarı, takdir
edilen kıymeti, kıymetli evrak ve değerli şeylerin kaydına mahsus esas
defteri numarası, tarih, icra memurunun veya yardımcısının adı, soyadı,
imzası ve mührü sütunlarını ihtiva eder ve iki nüsha olarak düzenlenir,
bedava ve pulsuzdur. (İcra ve İflas K./Md. 9 ve 8-81)

  TAKİP TALEBİNDE BULUNULDUĞUNA, VERİLEN BELGELERE
  VE ÖDENEN GİDERLERE DAİR VERİLECEK MAKBUZ :

  MADDE 36 - İcra ve İflas Kanunu'nun 58'inci maddesinin son fıkrası
gereğince tanzim edilen bir makbuz olup, bu makbuz ; dosya esas numarası,
alacaklının adı ve soyadı, takip talebinde bulunulduğu tarih, verilen
belgenin adedi, cinsi ve tarih ve numarası, ödenen takip giderleri
sütunlarını ihtiva eder. İki nüsha düzenlenir ve bedava olup, pul
yapıştırılmaz. İcra memuru veya yardımcısı (Bunların yokluklarında katip)
tarafından imza ve tasdik edildikten sonra bir nüshası alacaklıya verilir,
diğer nüshası dosyaya konur. Ayrıca dosyada saklanacak nüshaya ilgilinin
imzası alınır. (İcra ve İflas K. Md./58-son)

  İTİRAZ BELGESİ :

  MADDE 37 - Her türlü ödeme emrine itiraz vukuunda verilen bir belgedir.
Bu belge, dosya numarası, borçlunun adı ve soyadı, itirazın tarihi
sütunlarını ihtiva eder.

  İki nüsha olarak düzenlenir, bedava olup pul yapıştırılmaz. Bu belge,
icra memuru veya yardımcısı tarafından imza ve tasdik edildikten sonra bir
nüshası borçluya verilir, diğer nüshası dosyasına konur. Ayrıca dosyada
saklanacak nüshaya ilgilinin imzası alınır. (İcra ve İflas K./Md. 62-son
ve 176a-son)

  HACİZ TUTANAĞI :

  MADDE 38 - Haciz tutanağında, alacaklı ve borçlunun adı ve soyadı,
alacağın miktarı, haczin hangi gün ve saatte nerede ve kimin nezdinde
yapıldığı, haczedilen mallar ve takdir edilen kıymetleri, yediemine teslim
edilmişse adı ve soyadı, sıfatı ve ikametgahı, kendisine takdir edilen
ücret miktarı, edilmemişse sebebi, varsa borçlunun ve üçüncü şahısların
iddiaları, varsa kıymeti takdir eden bilirkişinin adı, soyadı, mesleği,
adresi, kendisine takdir edilen ücret miktarı, yeni alacaklıların iştiraki
ve bu yüzden ilave suretiyle yapılan yeni hacizler, haciz gayri menkule
taalluk ediyorsa nevi, mahiyeti, hududu, kıymeti ve lüzumlu vasıfları
yazılır. Tutanağın altı, haczi yapan, hazır bulunan alacaklı, varsa
vekili, borçlu veya temsilcisi, yediemin ve bilirkişi tarafından imza
edilir.

  Ayrıca, haczedilen mal daha önce ihtiyaten haczedilmişse ihtiyati haciz
sahibinin iştirak hakkı, haczi kabil malların kafi gelmemesi veya hiç
bulunmaması hali de bu tutanağa kaydolunur. (İcra ve İflas K./Md. 102)

  BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİ :

  MADDE 39 - Bu ihbarname, borçlunun hamiline ait olmayan veya cirosu
kabil bir senede müstenit bulunmayan alacak veya sair bir talep hakkının
veya üçüncü şahıs elindeki menkul bir malın haczi halinde, keyfiyetin bu
kişiye duyurulmasına mahsustur. Bu ihbarname, dosya numarasını, üçüncü
şahsın, alacaklının ve borçlunun adı, soyadı ve haczin neye taalluk ettiği
ve ne kadarının haczedildiği, alacağın faiz ve masrafları ile miktarı
sütunlarını ihtiva eder.

  Ayrıca, alacak tahsil edilinceye kadar borcunu yalnız icra dairesine
ödeyebileceği, borçluya yapılan ödemenin muteber olamayacağı veya mahcuz
malı ancak icra dairesine teslim edebileceği, malı borçluya vermemesi,
aksi halde malın bedelini icra dairesine ödemek zorunda kalacağı, mahcuz
alacak ve mala ait İcra ve İflas Kanunu'nun 89'uncu maddesinin ikinci
fıkrasında yazılı cinsten bir iddiası varsa, bunu yedi gün içinde icra
dairesine bildirmeye mecbur olduğu ihtarını ihtiva eder.

  Bu ihbarname ile İcra ve İflas Kanunu'nun 89'uncu maddesinin 2. ve 3
ve 4'üncü fıkraları hükümleri de üçüncü şahsa bildirilir. (İcra ve İflas
K./Md. 89-1,2,3,4)

  İKİNCİ HACİZ İHBARNAMESİ :

  MADDE 40 - İkinci haciz ihbarnamesine, 89'uncu maddenin birinci
fıkrasındaki hususlardan başka birinci haciz ihbarnamesinin tarihi, malın
yedinde veya borcun zimmetinde sayıldığı, ayrıca yedi gün içinde takibin
yapıldığı yer mahkemesinde takip alacaklısı aleyhine menfi tespit davası
açabileceği, bu davayı açtığını tevsik eden evrakı aynı süre içinde icra
dairesine ibraz etmesi lüzumu, dava açmaz veya dava açtığını tevsik eden
belgeyi ibraz etmezse, zimmetinde sayılan borcu ödemesi veya yedinde
sayılan malı icra dairesine teslim etmesi, aksi halde icraen yerine
getirileceği ihtarı yazılır. (İcra ve İflas K./Mad. 89-3)

  DAVET KAĞIDI :

  MADDE 41 - Haciz, alacaklı veya borçlunun veya her ikisinin yokluğunda
yapılmış ise, haciz sırasında hazır bulunmayanlara, 38'inci madde uyarınca
düzenlenmiş haciz tutanağına karşı diyeceklerini bildirmek üzere yapılan
davete mahsus olup, dosya numarasını, alacaklı ve borçlunun ad ve
soyadlarını ve haczin yapıldığı gün ve saatle üç gün içinde haciz
tutanağını tetkik ile diyecekleri varsa bildirmeleri ihtarını ihtiva eder.
(İcra ve İflas K. Md. 103,104)

  İSTİHKAK İDDİASININ BİLDİRİLMESİNE DAİR KAĞIT :

  MADDE 42 - İstihkak iddiasının bildirilmesine dair kağıda, alacaklının,
borçlunun, üçüncü şahsın ve istihkak beyan eden kimselerin adları,
soyadları ve ikametgahları, istihkak beyanı üzerine kime ihbar yapıldığı,
istihkak konusu malın neden ibaret olduğu, üç gün içinde istihkak
iddiasına karşı itirazları varsa bildirmeleri, aksi takdirde (İcra ve
İflas K.'nun 96 ve 150-g) maddeleri uyarınca, istihkak iddiasını kabul
etmiş sayılacakları ihtarı yazılır. (İcra ve İflas K. / Md. 86)

  MENKULUN AÇIK ARTIRMA ŞARTNAMESİ VE TUTANAĞI :

  MADDE 43 - Menkulün açık artırma şartnamesi ve tutanağına; dosya
numarası, alacaklının ve borçlunun adları ve soyadları; ilanın şekli,
artırmanın yapılacağı yer, gün ve saat, birinci ve ikinci artırma
tarihleri, artırma şartları, menkulün cinsi ve takdir edilen kıymeti
yazılır ve icra memuru veya yardımcısı tarafından imzalanır ve mühürlenir.

  İhalede, artırılan miktar, artıranın ad ve soyadı, ihale neticesi, kime
ve ne suretle yapıldığı yazılır. Satışı yapan memur ile tellal ve alıcı
tarafından imzalanır ve daire mühürü basılır. (İcra ve İflas K. /Md. 114-
2, 115)

  MENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI :

  MADDE 44 - Menkulün açık artırma ilanına; dosya numarası, satılacak
şeyin cinsi, mahiyeti, önemli nitelikleri, muhammen kıymeti, satılacağı
yer, birinci ve ikinci artırmanın gün ve saatleri, satış şartmanemisinin
vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, belirtilecek
masraf verilmek şartıyla, şartnamenin bir örneğinin isteyene
gönderilebileceği yazılır. (İcra ve İflas K./ Md. 114-1, 114-3)

  GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA ŞARTNAMESİ VE TUTANAĞI :

  MADDE 45 - Bu şartname ve tutanağa; dosya numarası, alacaklı ve
borçlunun ad ve soyadları, artırmanın yapılacağı yer, gün, saat,
şartnamenin açık bulundurulduğu ilk gün, birinci ve ikinci artırma gün ve
saatleri, gayri menkulün tapu kaydı ve evsafı, varsa borçlunun gayri
menkulle temin edilmiş şahsi borçlarının da alıcıya intikal edeceği, tapu
sicilindeki diğer bilgiler ve gayri menkul üzerindeki mükellefiyetler,
takdir olunan kıymet, artırmaya iştirak edeceklerin gayri menkulün
muhammen kıymetinin yüzde onu nispetinde pey akçesi veya milli bir
bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri lüzumu, satılığa çıkarılan gayri
menkul üzerinde hakkı olan alacaklı veya ilgiliden pey akçesi veya teminat
mektubu aranıp aranmayacağı, gayri menkul belediye hudutları içerisinde
ise, son imar durumu, hangi masrafların alıcıya ait olacağı ve başkaca
lüzumlu mal–mat yazılır. Ayrıca altı, icra memuru veya yardımcısı
tarafından tarih konularak imzalanır ve mühürlenir. Tutanağa tellal ve
alıcının imzası da alınır. (İcra ve İflas K./Md. 124,125)

  GAYRİ MENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI:

  MADDE 46- İlanda:

  1- Dosya numarası,

  2- Satışın yapılacağı yer, gün ve saat,

  3- Artırma şartnamesinin hangi tarihten itibaren herkes tarafından
görülebileceği,

  4- Kararlaştırılan zamanda artırma bedeli, muhammen kıymetin % 75'ini
bulmadığı taktirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere,
arttırmanın 10 gün daha uzatılmış olacağı ve onuncu gün aynı yer ve saatte
gayri menkulün en çok artırana ihale edileceği.

  5 - İkinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat,

  6 - İpotek sahibi alacaklılarla, diğer ilgililerin gayri menkul
üzerindeki haklarını, faiz ve masrafa dair olan iddialarını, dayanağı
belgeler ile on beş gün içinde icra dairesine bildirmeleri, aksi halde
hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından
hariç kalacakları ihtarı, yazılır.

  Altı numaralı bentteki ihtar, irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.

  Ayrıca 44'üncü maddedeki satış ilanına dair kayıtlar, burada da
uygulanır. (İcra ve İflas K./ Md. 126)

  BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ BELGESİ :

  MADDE 47 - Bu belgeye; dosya numarası, alacaklının ve borçlunun adları,
soyadları ve ikametgahları, takibin hangi yolla yapıldığı, yapılan işlem
neticesi, alacağın faiz ve masrafı ile birlikte miktarı, aciz belgesinin
ne miktar alacak için verildiği ve kanuni dayanağı, ayrıca takip, iflas
yolu ile yapılmakta ise, müflisin alacağı kabul veya reddettiği hususu da
İcra ve İflas Kanunu'nun 251'inci maddesi gereğince yazılır. (İcra ve
İflas K. / Md. 143, 251)

  İLAMIN İCRASI BELGESİ :

  MADDE 48 - Borçlu istediği takdirde, kendisine bedava pulsuz olarak
verilen bir belge olup, bu belgeye; dosya numarası, alacaklının adı,
soyadı, ilam veya ilam niteliğindeki belgenin verildiği makam veya merci,
tarihi, numarası, ne derece yerine getirildiği (Tamamen veya kısmen)
yerine getirme tarihi, yazılır. (İcra ve İflas K. / Md. 144, 250)

  MUVAKKAT REHİN AÇIĞI BELGESİ :

  MADDE 49 - Alacaklı, satış talebinden sonra istediğinde, kendisine
bedava ve pulsuz olarak verilecek bir belge olup, bu belgeye; dosya
numarası, alacaklı ve borçlunun adı ve soyadı, alacağın miktarı, merhunun
takdir edilen kıymeti ve bu kıymete göre açık kalan miktar ve ne için
verildiği, kanuni dayanağı yazılır.

  Bu belge iki nüsha olarak düzenlenir, diğeri dosyasında saklanır. (İcra
ve İflas K./Md. 150/f)

  REHİN AÇIĞI BELGESİ

  MADDE 50 - Alacaklıya, merhunun satılıp da satış bedelinin, alacağın
tamamını karşılamaması yahut hiç satılamaması halinde bedava ve pulsuz
olarak verilen bir belge olup, bu belgeye; dosya numarası, alacaklı ve
borçlunun adı ve soyadı, alacağın miktarı, merhunun takdir edilen kıymeti,
satış tutarı, satış yapılamamışsa sebebi, geriye kalan alacak miktarı ve
ne için verildiği, kanuni dayanağı yazılır.

  Bu belge iki nüsha olarak düzenlenir, diğeri dosyasında saklanır. (İcra
ve İflas K./ Md. 152)

  İFLASA (İFLASIN KALDIRILDIĞINA) DAİR İLAN :

  MADDE 51 - İcra ve İflas Kanunu'nun 166 ve 182'nci maddeleri uyarınca
yapılacak bu ilana; dosya numarası, müflisin adı, soyadı ve ikametgahı,
iflasa (iflasın kaldırılmasına) karar veren Ticaret Mahkemesi'nin adı,
kararın tarih ve sayısı ile neye karar verildiği hususu ve kanuni dayanağı
yazılır. (İcra ve iflas K./ Md. 166, 181, 182)

  TASFİYE TATİLİNİN İLANI :

  MADDE 52 - İflas dairesinin, masaya ait hiçbir mal bulunmadığı takdirde
tasfiyenin tatiline dair vereceği kararın ilanına mahsus olup, bu ilanda;
dosya numarası, müflisin adı, soyadı, ilandan itibaren alacaklılar
tarafından otuz gün içinde iflasa ilişkin işlemlerin yürütülmesinin devamı
istenmediği ve gideri peşin verilmediği takdirde iflasın kapatılacağı
ihtarı yazılır. (İcra ve İflas K. / Md. 217)

  BASİT TASFİYEDE ALACAKLILARI DAVET İLANI :

  MADDE 53 - Bu ilana; dosya numarası, müflisin adı, soyadı, ikametgahı
ve icra ve İflas Kanunu'nun 218 'inci maddesi gereğince yirmi günden az ve
iki aydan çok olmamak üzere belirtilecek bir süre içinde, alacaklıların
alacaklarını ve iddialarını iflas dairesine bildirmeğe mecbur oldukları,
keza bu süre içinde alacaklılardan birinin, giderleri peşin vermek
suretiyle adi tasfiye istemediği takdirde basit tasfiye yapılacağı ihbarı
yazılır.

  Tasfiyenin kapandığı dahi aynı şekilde ilan olunur. (İcra ve İflas
K./Md. 218)

  ADİ TASFİYE VE İFLASIN AÇILMASININ İLANI :

  MADDE 54 - Bu ilanda;

  1 - Dosya numarası,

  2 - Müflisin adı, soyadı ve ikametgahı,

  3 - İflasın açıldığı tarih,

  4 - Alacaklıların ve istihkak iddiası sahiplerinin, alacak ve
istihkaklarını ve bunların dayanağı olan belgeleri veya örneklerini ilan
tarihinden itibaren bir ay içinde kaydettirmeleri ve tevdi eylemeleri,

  5 - Müflisin borçlularının aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını
bildirmeleri, aksi halin (İcra ve İflas K.'nun 336'ncı maddesi uyarınca)
cezai sorumluluğu gerektireceği,

  6 - Müflisin mallarını her ne sıfatla olursa olsun ellerinde
bulunduranların, o mallar üzerindeki hakları sakla kalmak şartıyla,
bunları aynı süre içinde iflas dairesi emrine tevdi eylemeleri, makbul
özre dayanmaksızın vermezlerse (İcra ve İflas Kanunu'nun 336'ncı maddesi
uyarınca) cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum
kalacakları,

  7 - İlanı takip eden en geç on günü geçmemek üzere, belirtilecek gün ve
saatte ilk alacaklılar toplantısı yapılacağı, alacaklıların bu toplantıya
gelmeleri veya vekil göndermeleri ve bu toplantıya müflis ile müşterek
borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcu tekeffül eden sair kimselerin
katılmaya hakları bulunduğu, yazılır.

  Dört numaralı bentteki süre, alacaklıların pek uzak yerlerde veya
yabancı memlekette ikamet ettikleri ahvalde uzatılabilir.

  Yedi numaralı bentte yazılı kimseler, alacaklılar toplantısında
kendilerini vekille temsil ettirebilirler. (İcra ve İflas K./Md. 219)

  İCRA VE İFLAS KANUNU'NUN 206 VE 207'NCİ
  MADDELERİ GEREĞİNCE DUZENLENEN SIRA CETVELİ :

  MADDE 55 - Bu cetvele; alacaklıların ad ve soyadları, talep edilen,
kabul ve reddedilen para miktarları (lira, kuruş), karar ve sırası
yazılır. (İcra ve İflas K./Md. 206,207)

  İFLAS ALACAKLARI SIRA CETVELİNİN VE İKİNCİ
  ALACAKLILAR TOPLANTISININ İLANI :

  MADDE 56 - Bu ilana; dosya numarası, müflisin adı, soyadı, ikametgahı,
İcra ve İflas Kanunu'nun 206 ve 207 'nci maddeleri gereğince düzenlenmiş
alacaklılar sıra cetvelinin tetkike hazır bulundurulduğu, sıraya veya
alacağın esasına ve miktarına ilişkin itirazların yedi gün içinde İcra ve
İflas Kanunu'nun 235'inci maddesi hükümlerine göre yapılması ve kanuni
işlemin ifası (Müflis, alacaklılarına karşı konkordato teklif etmişse, bu
cihetin müzakeresi) için yapılacak toplantının gün ve saati ile bu
toplantıda hazır bulunulması veya bir vekil gönderilmesi lüzumu yazılır.
(İcra ve İflas K./Md. 232, 234, 235)

  TAHSİLAT MAKBUZU :

  MADDE 57 - Kasa ve yol giderleri ve tazminatı kayıt defterine girecek
paralar için doldurulan bir makbuz olup, bu makbuz dosya, cilt ve sıra
numarası, alınan paraların rakam ve yazı ile belirtilecek miktarları ve
tutarı, paraların yatırılma sebebi ,kim tarafından yatırıldığı sütunlarını
ihtiva eder; altı memurun imza ve mührü ile tasdik edilmekle beraber,
makbuzu alanın adı yazıldıktan sonra imzası da alınır.

  (Değişik fıkra: R.G.: 20.10.1971/13992) Bu makbuz, biri asıl ikisi
kopya olmak üzere bir arada üç adet düzenlenir. Aslı parayı yatırana
verilir, kopyalarından biri dosyasında saklanır, diğeri makbuz cildinde
bırakılır. (Değişik 2. fıkra)

  Sözü edilen makbuz, sadece nezdlerinde sorumlu saymanlık teşkilatı
bulunmayan icra ve iflas dairelerinde kullanılır. Nezdlerinde sorumlu
saymanlık teşkilatı bulunan icra ve iflas dairelerinde 66'ncı maddede
zikrolunan tahsilat müzekkeresinin kullanılması zorunudur.

  (Değişik son fıkra: R.G.: 04.10.1980/17125) İcra ve İflas Daireleri'ne,
listeye bağlı olarak topluca gelen paralar, on ve daha fazla dosyayı
ilgilendirdiği takdirde, toplam miktar için tek tahsilat makbuzu
kesilebilir. Bu makbuz, biri asıl, ikisi kopya olmak üzere bir arada üç
adet olarak düzenlenir. Aslı, parayı yatıran kurum veya daireye verilir;
bir kopyası söz konusu listelere eklenerek tarih sırasına göre bir dosyada
saklanır; diğer kopya, makbuz cildinde bırakılır. Makbuz muhteviyatı para,
listeler esas alınarak Kasa ve Yol Giderleri Tazminatı Kayıt Defteri'ne
müfredatlı olarak geçirilir ve ait olduğu dosyalara da işlenir.

  REDDİYAT MAKBUZU :

  MADDE 58 - Kasa ve Yol Giderleri ve Tazminatı Kayıt Defteri'ne intikal
eden paraların reddine doldurulan bir makbuz olup, bu makbuz cilt, sıra ve
dosya numarası, alacaklının ve borçlunun adı ve soyadı, tahsilat
makbuzundaki numarası, tarih ve miktar ile reddedilen paraların miktarı ve
tutarı, bundan kesilecek tahsil ve cezaevi harcı, verilmesi lazım gelen
paranın rakam ve yazı ile belirtilecek miktarları, tarih, memurun imza ve
mührü, sözü edilen parayı icra veznesinden tamamen aldığına dair şerhle
beraber alanın adı, soyadı ve imzası sütunlarını ihtiva eder.

  Bu makbuz iki nüsha olarak düzenlenip, biri dosyasına konur, diğeri
makbuz cildinde bırakılır.

  (Değişik son fıkra: R.G. 04.10.1980/17125) İcra ve İflas
Daireleri'nden, başka bir İcra ve İflas Dairesi'ne PTT aracılığı ile
gönderilmesi gereken toplu para, on ve daha fazla dosyayı ilgilendirdiği
takdirde, bu paraların toplamı kadar bir meblağ için tek reddiyat makbuzu
kesilebilir. Bu makbuz, biri asıl, diğeri kopya olmak üzere bir arada iki
adet düzenlenir. Aslı, taşraya gidecek paraların postaya verilmesine
mahsus örnek No. 78 sayılı cetvele eklenerek bir dosyada saklanır. Kopyası
makbuz cildinde bırakılır. Reddiyat makbuzu ve cetvelde yer alan
paraların çıkışı, usulünce kasa ve Yol Giderleri ve Tazminatı Kayıt
Defteri'nde gösterilir ve ait olduğu dosyalara işlenir.

  TAHSİLAT VE REDDİYAT MAKBUZLARININ DAĞITIMI :

  MADDE 59 - Adalet Bakanlığı'nca tahsilat ve reddiyat makbuzlarının
mahalli istek ve ihtiyaçlara göre sevki sırasında, ilk ve son
sahifelerindeki cilt ve sıra numaralı bir bordroya geçirilir. Makbuzlar bu
bordro ile birlikte, Cumhuriyet Savcılıkları'na gönderilir.

  Cumhuriyet Savcılıkları, memuriyetlerine gelen makbuzları yeniden
gözden geçirdikten sonra, cilt ve sıra numaralarının sevk bordrosuna
uygunluğunun tespitini takiben, sevk bordrosunun birinci nüshasındaki
meşruhat kısmını tasdik edip Bakanlığa iade ve her makbuz cildinin son
yaprağının arkasına, cildin tamam olduğuna dair tasdik şerhi vererek;
ilgili icra memuruna zimmet karşılığında teslim ederler.

  Kullanılmış makbuzların dip koçanlarının Cumhuriyet Savcılıkları'na
iade edilmesinden sonra, icra memurlarına yukarıdaki usul dairesinde yeni
tahsilat ve reddiyat makbuzları verilir ve dip koçanlar, Cumhuriyet
Savcılıkları'nda saklanır.

  HARÇ TAHSİL MUZEKKERESİ :

  MADDE 60 - 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 28 ve 130'uncu maddeleri
uyarınca düzenlenecek bir müzekkeredir. Bu müzekkere, dosya numarası,
ilgili İcra ve İflas Dairesi'nin adı, mükellefin adı, soyadı, son
ikametgah adresi, harcın katileştiği tarih, harcın nevi ve mahiyeti
miktarı, hangi yer Maliye Dairesi'ne hitaben yazıldığı, harcın kanuni
dayanağı, tarih, memurun imza ve mührü sütunlarını ihtiva eder.

  Bu müzekkerenin tarih ve sayısı, esas defterinin, "düşünceler" sütünuna
işlenir ve müzekkerenin bir örneği dosyasında saklanır, bir örneği özel
kartonuna konulur. Diğer örneği de zimmet defterine kaydolunmak suretiyle,
Maliye Dairesi'ne tevdi olunur.

  MALİYEDEN ALINACAK PULLARA MAHSUS TALEPNAME :

  MADDE 61 - Maliyeden harç ve cezaevi yapı pulu alınmasına mahsus olup,
bu talepname, cilt, sahife numarası, alınacak pulların cinsi, sayısı ve
tutarı (Lira, kuruş), tarih, memurun imzası, ne miktar pul verildiğine
dair şerh ve ilgili Maliye memurunun imzası, son teslimat bordrosunun
tarih ve numarası sütunlarını ihtiva eder.

  Bu talepname iki nüsha olarak düzenlenip, bir nüshası Maliye'de kalır,
diğeri özel kartonunda saklanır.

  TEBLİĞ MAZBATALI ZARF :

  MADDE 62 - İcra ve İflas Daireleri'nce posta ile yapılacak
tebligatlarda, Tebligat Tüzüğü'nün 33 ve 75'inci maddelerinde belirtilen
esaslara uygun ve sözü edilen Tüzük'te örneği gösterilen (Örnek : 70)
tebliğ mazbatalı zarfın kullanılması zorunludur.

  Memurla yapılan tebligatta da, bu zarf kullanılır.

  TELGRAFLA TEBLİĞ ZARFI :

  MADDE 63 - İcra ve İflas Daireleri'nce telgrafla yapılacak tebligatta,
Tebligat Tüzüğü'nün 78 ve 83'üncü maddelerinde belirtilen esaslara uygun
ve sözü edilen Tüzük'te örneği gösterilen (Örnek : 12) telgrafla tebliğ
zarfının kullanılması zorunludur.

  POSTAYA VERİLEN TAAHHUTLU MADDELERLE, TELGRAFLARA AİT TEVDİ LİSTESİ :

  MADDE 64 - İcra ve İflas Daireleri'nde de postaya verilen taahhütlü
maddeler ile telgraflar için Adalet Daireleri'nde kullanılmakta olan
"Postaya Verilen Taahhütlü Maddelere Mahsus Zimmet Defteri" ve "Tevdi
Listesi"nin kullanılması zorunludur.

         İCRA VE İFLAS KANUNU YÖNETMELİĞİ


                YEDİNCİ BÖLUM
      Nezdlerinde Sorumlu Saymanlık Bulunan İcra ve İflas
       Dairelerinde Ayrıca Kullanılacak Basılı Kağıtlar

  KULLANILMASI ZORUNLU OLAN BASILI KAĞITLAR :

  MADDE 65 - Nezdlerinde sorumlu saymanlık bulunan İcra ve İflas
Daireleri'nde, bu kısmın beşinci bölümünde yazılı olanlardan başka,
aşağıda sayılan basılı kağıtların kullanılması zorunludur.

  1 - Tahsilat müzekkeresi, (Örnek No. 45)

  2 - İcra ve İflas Daireleri verile emri, (Örnek No. 46)

  3 - İcra saymanlıklarına mahsus taşraya gidecek paralara ait sevk
cetveli, (Örnek No. 47)

  4 - Taşraya gidecek paraların postaya verilmesine mahsus cetvel, (Örnek
No.48)

  5 - Taşradan gelen paraların postadan alınmasına mahsus cetvel, (Örnek
No. 49)

  6 - Yol giderleri ve tazminatların ödenmesine mahsus beyanname, (Örnek
No. 50)


               SEKİZİNCİ BÖLUM
      Nezdlerinde Sorumlu Saymanlık Bulunan İcra ve İflas
       Dairelerinde Kullanılacak Basılı Kağıtların Tahsis
             Maksadı ve Kullanma Tarzı

  TAHSİLAT MUZEKKERESİ :

  MADDE 66 - Borçlunun veya borçlu mevkiinde bulunan üçüncü şahsın
kendiliğinden borcunu vermesi halinde düzenlenen bir müzekkere olup, bu
müzekkere, tahsilat kuponu ve tahsilat müzekkeresi kısımlarından
ibarettir.

  Tahsilat kuponu kısmı veznedar ve tahsilat müzekkeresi kısmı da İcra ve
iflas Memuru ve veznedar tarafından doldurulup, tarih konulduktan sonra
imzalanır. Tahsilat kuponu İcra ve İflas Dairesi'nin ismi ve dosya
numarası, teslim edilen paranın miktarı, tahsilat müzekkeresi de, İcra ve
İflas Dairesi'nin ismi ve dosya numarası, kimin tarafından teslim
edileceği, ne için verildiği, teslim edilecek paranın miktarı sütunlarını
muhtevidir.

  Tahsilat kupon ve müzekkeresi, "İcra Daireleri Saymanlıklarının İcra
Muamelelerine Müteallik Vazifeleri Hakkındaki Yönetmelik" in 11'inci
maddesi uyarınca düzenlenir ve kullanılır.


  İCRA VE İFLAS DAİRELERİ VERİLE EMRİ :

  MADDE 67 - İcra ve İflas Daireleri Verile Emri; daireleri adına sorumlu
saymanlık tarafından tahsil olunan paraların reddine mahsus bir belge
olup, İcra ve İflas Dairesi'nin adı, dosya numarası, alacaklı ve borçlunun
varsa vekili, kanuni temsilcilerinin adı ve soyadı, verilmesi gereken
paranın miktarı, yevmiye numara ve tarihi, geldiği yer ve sıra numarası,
ödenecek paradan kesilmesi gereken tahsil harcı, peşin alınan harç
sebebiyle mahsup edilen miktar, bakiye ve cezaevi harcı ile bunların
toplamı, son olarak ödenmesi gereken paranın rakam ve yazı ile miktarı,
toplam ve mahsup sütunlarını ihtiva eder.

  Ayrıca, harca esas olan miktar ile vekil veya kanuni temsilci
tarafından alınıyorsa, vekaletname veya temsil belgesinin tarih, numarası
da yazılır.

  Bu belge, İcra ve İflas Daireleri tarafından, biri asıl, ikisi kopya
olmak üzere bir arada üç adet doldurulup, tatbik imzası kısmınında parayı
alacak olana imza ettirilmesinden sonra, İcra Memuru veya yardımcısı
tarafından her biri imza ve mühürle tasdik edilerek saymanlığa götürülmek
üzere parayı alacak olana elden verilir. Ancak, tediyesi gereken meblağ
bin lira ve daha yukarı miktara taalluk ediyorsa, Verile Emri, zimmet
defterine kaydolunmak suretiyle saymanlığa gönderilir.

  Bu belgenin aslı Sayıştay'a gönderilmek üzere sorumlu saymanlıkta
kalır. İcra evrakından sayılan ve gerekli harç ve cezaevi yapı pulları
yapıştırılmış olan birinci kopyası (Verile Emri'nin pul yapıştırmaya
mahsus arka kısmı kafi gelmediği takdirde, buraya lüzumu kadar kağıt
iliştirilmek suretiyle pullar yapıştırılır ve yapıştırılan pullar üzerine
o günkü tarih atılır.) En geç ertesi günü, pul yapıştıran yardımcı memur
tarafından, ait olduğu İcra Memurluğu'na zimmetle verilir.

  İcra Memuru, kendisine zimmetle iade edilen Verile Emri kopyasındaki
harç ve cezaevi yapı pullarını kontrol edip, tahakkuk ettirilen miktarlara
uygunluğunu tespit ettikten sonra mühürle iptal ve ilgili takip dosyasına
koyar. Pulların noksan görülmesi halinde, saymanlığa tamamlattırılır.

  Verile Emri'nin ikinci kopyası, yevmiye numarasına göre, saymanlık
nezdinde özel bir kartona konularak saklanır.

  Karışıklık ve ikinci defa ödemelerin önüne geçilmesi bakımından, Verile
Emri asıl ve kopyaları, sıra ile A-B-C haflerini taşır ve ayrıca (A)
İşaretli aslına "Sayıştay'a gidecek asıl", (B) işaretli birinci kopyasına
"İcra Dairesine iade edilecek kopya", (C) işaretli ikinci kopyasına
"Saymanlık'ta saklanacak kopya" ibareleri yazılır. Verile Emri'nin
aslındaki makbuz şerhi, izi kopyalarına geçecek surette, parayı alana imza
ettirilir. (Değişik 3-7'inci fıkralar - R.G. 20.10.1971/13992)

  Harçsız ödemelerde dahi bu Verile Emirleri kullanılır. Ancak, harçsız
olduğu ve bunun sebebi İcra Memuru tarafından yazılarak imza edilir.

  İcra Verile Emirleri'nin kullanılmasında, "İcra Daireleri
Saymanlıklarının İcra Muamelelerine Müteallik Vazifeleri Hakkındaki
Yönetmelik"in 22-30'uncu maddeleri hükümlerine riayet zorunludur.

  VERİLE EMRİNİN DAĞITIMI :

  MADDE 68 - Verile Emirleri'nin dağıtımında 59'uncu maddedeki esaslara
riayet olunması zorunlu değildir.

  İCRA SAYMANLIKLARINA MAHSUS TAŞRAYA
  GİDECEK PARALARA AİT SEVK CETVELİ :

  MADDE 69 - Bu cetvel, taşraya gönderilecek paraların kaybına mahsus
olup, İcra Dairesi'nin adı, dosya, yevmiye numarası, gönderilecek paranın
aslının miktarı, posta ücreti, bu ücreti düştükten sonra sevk olunan
hakiki para miktarı, borçlunun adı ve soyadı, mahalli dosya numarası,
alacaklının adı ve soyadı, sevk yeri, posta havalesinin numarası ve tarihi
ile toplam sütunlarını ihtiva eder.

  Sevk cetveli, İcra Memurları veya yardımcıları tarafından iki nüsha
olarak düzenlenip, imza ve mühürle tasdik edildikten sonra zimmetle
saymanlığa tevdi edilir. Saymanlıkça paraların postaya verilmesini takiben
de, cetvelin posta havalesinin numara ve tarihi sütunlarının doldurulup,
bir nüshası saymanlıkça imza ve mühürle tasdik edilerek ilgili daireye
zimmetle iade edilir. İade olunan cetveller, özel bir kartonda, tarih
sırasına göre saklanır.

  TAŞRAYA GÖNDERİLECEK PARALARIN POSTAYA VERİLMESİNE MAHSUS CETVEL :

  MADDE 70 - Bu cetvel, icra sorumlu saymanlıkları tarafından kullanılır.
Bunda ; mahalli icrasına gönderilecek paranın miktarı, posta ücreti ve
havale numarası ile toplam sütunları bulunur.

  TAŞRADAN GELEN PARALARIN POSTANEDEN
  ALINMASINA MAHSUS CETVEL:

  MADDE 71 - Bu cetvel dahi icra sorumlu saymanlıklarınca kullanılır.
Gelen paranın miktarı, geldiği yer, posta numarası, havalenin numara ve
tarihi, dosya numarası, gönderen ve alacak olanın adı ve soyadı ve toplam
sütunlarını ihtiva eder.

  YOL GİDERLERİ VE TAZMİNATIN ÖDENMESİNE MAHSUS BEYANNAME :

  MADDE 72 - Bu beyanname, "İcra Daireleri Saymanlıklarının İcra
Muamelelerine Müteallik Vazifeleri Hakkındaki Yönetmelik"in 10'uncu
maddesi ve 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 34'üncü maddesi gereğince,
yatırılan yol giderleri ve tazminatın istihkak sahibi tarafından
alınmasında kullanılır.

  Beyanname, işin yapıldığı tarihi, dosya numarasını, ödenecek paranın
miktarı ile tarih ve yevmiye numarasını, toplam sütunlarını ihtiva eder.

  Beyanname, talep halinde doldurulduktan sonra pulların ve istihkak
sahibinin memuriyet sıfatı ile adı ve soyadı da yazıldıktan ve icra memuru
tarafından da beyannamenin dosyalarında mevcut karar ve tutanaklara uygun
olduğu tasdik edildikten sonra, Verile Emirleri'ne bağlanarak ödenmek
üzere saymanlığa verilir.

  (Değişik 4. fıkra: R.G.: 20.10.1971/13992) Beyanname, bir asıl, ikisi
kopya olmak üzere bir arada üç adet düzenlenir, aslı ve bir kopyası Verile
Emri'ne bağlanarak saymanlığa verilir, diğer kopyası İcra Dairesi'nde özel
kartonda saklanır.

  Ayrıca yol giderleri ve tazminatın ödenmesinde, birinci fıkrada sözü
edilen "Yönetmelik"in 34'üncü maddesinin son fıkrası hükmü de nazarı
itibare alınır.

                İKİNCİ KISIM
          TETKİK MERCİİNDE TUTULACAK DEFTERLER,
         DOSYALAR VE KULLANILACAK BASILI KAĞITLAR

                BİRİNCİ BÖLUM
                 Defterler


  TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLER :

  MADDE 73 - Tetkik mercii hakimliklerinde, aşağıda gösterilen
defterlerin tutulması zorunludur :

  1 - Esas defteri, (Örnek No. 11)

  2 - Değişik işler ve talimat defteri, (Örnek No. 12)

  3 - Muhabere defteri, (Örnek No. 9)

  4 - Temyiz defteri, (Örnek No. 13)

  5 - Duruşma günleri defteri, (Örnek No. 14)

  6 - Zimmet defteri, (Örnek No. 10)

  7 - Sair defterler, (Madde 81)

                İKİNCİ BÖLUM
        Defterlerin Tahsis Maksadı ve Kullanma Tarzı


  ESAS DEFTERİ :

  MADDE 74 - Esas Defteri, tetkik mercii hakimliğine intikal eden bilumum
dava, şikayet, itirazın kaldırılması, konkordato ve bu nitelikteki sair
işlerin kaydına mahsustur.

  Bu defter, sıra numarası, İcra ve İflas Dairesi ve Cumhuriyet Savcılığı
esas numarası, alacaklının veya şikayetçinin adı, soyadı ve ikametgahı,
borçlu veya sanığın adı, soyadı ve ikametgahı, evrakın geldiği tarih,
davanın nevi, hükmün özeti, tarih ve numarası, gıyabi hükmün tebliğ
tarihi, dosyanın Yargıtay'a gönderildiği tarih, Yargıtay'dan geldiği tarih
ve temyiz neticesi, ilam ve fişin Cumhuriyet Savcılığı'na verildiği tarih,
ilamat defter numarası, harç tahsil müzekkeresinin tarih ve numarası ile
"düşünceler" sütunlarını ihtiva eder.

  Sözü edilen defter, tetkik mercii Hukuk ve Ceza Hakimlikleri'nde ayrı
ayrı tutulur. Tetkik mercii Ceza Hakimliği'nde, her sanık için ayrı sıra
numarası altında ayrı ayrı sütunlar tahsis olunur.

  Tetkik merciine gelen iş miktarını kolayca bilmek ve numara değişikliği
yüzünden çıkan karşılıkları önlemek için, yıl sonunda neticelenmemiş olan
dosyalar, yeni yıl defterine devir suretiyle kaydolunmaz.

  Yıl sonunda, o yıla ait Esas Defteri'nin sonuna gelen işlerden ne
kadarının karara bağlandığı ve ne kadarının yeni yıla devredilmiş olduğu
toptan yazılmakla beraber, devrolunan dosyaların sıra numaralı bir cetvel
halinde ayrıca gösterilir.

  İcra Ceza Mahkemelerinden verilip, kanun yoluna başvurulmaksızın
kesinleşen ve mahk–miyete mütedair bulunan ilamların azami bir hafta,
temyiz olunan ilamların Yargıtay'dan onanarak iadesini takip eden keza en
geç bir hafta zarfında infaza verilmesi zorunludur. İlam ve eklerinin
infaz için Cumhuriyet Savcılığı'na verildiği tarih, Esas Defteri'nin
mahsus sütununa işlenir ve bu sütuna ilam ve eklerinin tevdi edildiği
memurun imzası alınır. Cumhuriyet Savcılığı'na her hükümlü için ayrı ayrı
ilam verilmesi zorunlu olduğu gibi, bir hükümlü hem hürriyeti bağlayıcı
ceza ve hem de para cezasına hüküm giymişse, bunlar için de ayrı ilam
verilir.

  DEĞİŞİK İŞLER VE TALİMAT DEFTERİ :

  MADDE 75 - (Değişik: R.G.: 27.08.1965/12086) Bu defter, İcra ve İflas
Kanunu'nun 76'ncı maddesi ve 6183 sayılı Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü
Hakkındaki Kanunu uyarınca, hapsen tazyik kararı verilmesi istemine dair
taleplerle başka yer tetkik mercii hakimliklerinden gelen talimatların
kaydına mahsustur.

  Bu defter, sıra numarası, müracaat veya tevdi tarihi, alacaklı ve varsa
vekilinin adı, soyadı, ikametgahı, borçlunun (mükellefin) varsa kanuni
temsilcisinin adı, soyadı ve ikametgahı, talebin mahiyeti, nev'i ve
miktarı, talimatı veya belgeyi gösteren mahkeme, makam veya merciin adı ve
belgenin tarihi, numarası, işlemin neticesi, kararın özeti, hapsen tazyik
kararının infaz için tevdi olunduğu tarih ve "düşünceler" sütununu ihtiva
eder.

  Bu deftere geçirilecek talepler üzerine yazılacak tezkerelere, talebin
kayıt numarası verilir. Bu kabil yazılar, ayrıca muhabere defterine
kaydolunmaz.

  DEĞİŞİK İŞLER VE TALİMAT DEFTERİNİN,
  TETKİK MERCİİ HAKİMLİKLERİNDE AYRI AYRI TUTULACAĞI :

  MADDE 76 - (Değişik: R.G.: 27.08.1965/12086) Tetkik mercii Hukuk ve
Ceza Hakimlikleri'nde, sözü geçen defter ayrı ayrı tutulur. Ancak, işi az
olan yerlerde tek defter tutulabilir. Müşterek defter tutulması halinde,
defterin bir kısmı Hukuk ve bir kısmı Ceza için tefrik olunur. Bu ahvalde,
işin azlığının takdiri, tetkik mercii hakiminin yazılı tensibine bağlıdır.

  MUHABERE DEFTERİ :

  MADDE 77 - Tetkik mercii hakimliklerinde kullanılan diğer defterlere
kaydı gerekmeyen ve fakat merciden yazılan veya mercie gelen evrakın ve
tezkerelerin kaydına mahsustur.

  Ancak, Esas, Değişik İşler ve Talimat Defteri'ne kayıtlı işlere ait
yazışmalar, ayrıca bu deftere geçirilmez. Zimmet Defteri'ne kaydolunmakla
yetinilir.

  Merci'den yazılan bir yazıya, yani Muhabere Defteri'ne kaydı gereken
yazıya gelen cevaba ayrı muhabere numarası verilerek, ayrıca deftere
kaydedilmez. Böyle bir yazı, cevap teşkil ettiği merciin ilk yazısının
defterde aldığı numarasının sırasındaki haneye yazılır.

  Bu defter, sıra numarası, belgenin tarihi ve numarası, gönderilen veya
gönderen daire, geliş veya sevki tarihi, belgenin özeti ve düşünceler
sütununu ihtiva eder.

  TEMYİZ DEFTERİ :

  MADDE 78 - Temyiz Defteri, temyiz ve karar tashihi yoluna başvurulması
halinde, ilgililer tarafından verilen layiha veya dilekçelerin kaydına
mahsustur.

  Bu defter, sıra numarası, belge numarası, geldiği tarih, dilekçe veya
layiha tarihi, temyiz edenin adı, soyadı ve ikametgahı, aleyhine temyiz
olunanın adı, soyadı ve ikametgahı, davanın nevi, temyiz edilen ilamın
tarihi ve numarası, temyiz şartlarının yerine getirilip getirilmediği,
ilam ve evrakın gönderilmek üzere Cumhuriyet Savcılığı'na veya ait olduğu
mercie tevdi ve irsali tarihi, aleyhine temyiz olunana tebliğ tarihi,
temyiz neticesinin özeti ve "düşünceler" sütunlarını ihtiva eder.

  Sözü edilen defter, tetkik mercii Hukuk ve Ceza Hakimlikleri'nde ayrı
ayrı olarak tutulur. Ancak, işi az olan yerlerde müşterek bir defter
tutulabilir. Bu takdirde defterin bir kısmı Hukuk ve diğer kısmı da Ceza
Hakimlikleri'ne tefrik olunur.

  İşin azlığını tayin ve takdir merci, hakimin yazılı tensibine bağlıdır.

  DURUŞMA GUNLERİ DEFTERİ :

  MADDE 79 - Duruşma Günleri, Defteri, dava mürafaaya tabi tutulan itiraz
ve şikayetlerin görüleceği gün ve saatin kaydına mahsustur.

  Bu defter, sıra numarası, dosya numarası, alacaklı (müşteki) ve varsa
vekilinin, borçlu (sanık) ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı,
duruşma ve mürafaanın yapılacağı gün ve saati, talik edildiği gün ve
"düşünceler" sütunlarını ihtiva eder.

  İşçi çok olan yerlerde bu defter ayrı ayrı tutulabilir.

  ZİMMET DEFTERİ :

  MADDE 80 - Tetkik mercilerinden, mahkeme, muhtelif daire ve mercilere
gönderilecek evrakın kaydına mahsustur.

  Bu defter, sıra numarası, dosya numarası, evrakın nereye gönderildiği
ve ne tarihte alındığı, evrakı alanın imzası ve "düşünceler" sütunlarını
ihtiva eder.

  SAİR DEFTERLER :

  MADDE 81 - Nezdlerinde sorumlu saymanlık ve mahkemeler veznesi
teşkilatı bulunmayan müstakil İcra Hakimliği kadrosu bulunan tetkik
mercilerinde, 73'üncü maddede yazılı defterlere ilaveten, kasa ve yol
giderleri ve tazminatı kaydına mahsus defter, (Temyiz sevk giderleri için
avans olarak alınan paralar da bu deftere işlenir), kıymetli evrak ve
değerli şeylerin kaydına mahsus defter dahi tutulur.


                UÇUNCU BÖLUM
           Defterlere Ait Müşterek Hükümler

  DEFTERLERİN NUMARALANMASI VE TASDİKİ :

  MADDE 82 - Tetkik mercilerinde tutulacak defterler kullanılmadan önce,
her sahifesine sıra ile numara verilir ve sahifelerin birleştiği yerin üst
kısmı, mercie mahsus mühür ile mühürlenir. Defterin başladığı ve bittiği
sahifelere de defterin kaç sahifeden ibaret olduğu şerhi yazılarak, merci
hakimi tarafından imza ve mühürle tasdik olunur. Bir defter dolmadan
yenisine geçilemez.

  DEFTER KAYITLARININ NASIL İŞLENECEĞİ :

  MADDE 83 - İşler ve işlemler defterlere, işlem haneleri takip edilmek
üzere tarih sırasıyla yazılır.

  Defterlerde kazıntı ve silinti yapılamaz. Yanlış yazılan kelimeler,
okunabilecek gibi çizilip, doğrusu yazılır ve altı imza olunur.

  Kurşun ve boyalı kalem, tükenmez kalem kullanılması caiz olmayıp,
defterlerin behemehal mürekkeple yazılması lazımdır.

                DÖRDUNCU BÖLUM
                 Dosyalar

  DOSYA USULU :

  MADDE 84 - Tetkik merciinde her iş için bir dosya ve duruşmalar için
ayrıca Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'na göre tutanak düzenlenmesi ve
gerek şikayet, gerek itiraz üzerine verilecek kararların, anılan Usul
Kanunu'nun 388'inci maddesinde yazılı hususları ihtiva etmesi lazımdır.
Ayrıca, aynı Kanun'un 389,390, 391, 392'nci maddeleri hükümleri burada da
uygulanır.

                BEŞİNCİ BÖLUM
               Basılı Kağıtlar


  KULLANILMASI ZORUNLU OLAN BASILI KAĞITLAR :

  MADDE 85 - Tetkik merciinde, aşağıda gösterilen basılı kağıtların
kullanılması zorunludur.

  (...)

  2 - Tebliğ mazbatalı zarf (Davetiyeli), (Örnek No. 42)

  3 - Telgrafla tebliğ zarfı, (Örnek No. 43)

  4 - Postaya verilen taahhütlü maddelerle telgraflara ait tevdi listesi,
(Örnek No. 44)

  5 - İhzar müzekkeresi (Tanıklar için), (Örnek No. 52)

  6 - İhzar müzekkeresi (Sanıklar için), (Örnek No. 53)

  7 - Harç tahsil müzekkeresi, (Örnek No. 40)

  8 - Kıymetli evrak ve değerli şeylerin alındı makbuzu, (Örnek No. 16)

                ALTINCI BÖLUM
       Basılı Kağıtların Tahsis Maksadı ve Kullanma Tarzı

  DAVETİYE TEBLİĞ KAĞIDI :

  MADDE 86 - Davetiye tebliğ kağıdı, taraflara ve tanıklara,
bilirkişelere duruşma gününün bildirilmesine mahsus bir kağıt olup, tetkik
merciinin adı, dosya numarası, muhatabın adı, soyadı, açık adresi, tebliğin
veya davanın mevzuu, tebliğ edilecek husus, tebliğ isteyenin adı ve soyadı
ve unvanı, kanunlara göre derci icap eden sair hususlar ile tebliğ
memurunun imzası, tebliğin nasıl yapıldığını tevsik eden mazbata
sütunlarını ihtiva eder.

  Tetkik mercii hukuk bölümünde taraflar adına çıkarılan davetiye, tebliğ
kağıdının her iki sahifesine ayrı ayrı, Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanunu'nun 509 ve 510'uncu maddeleri hükümlerinin uygulanacağı yazılır.

  TEBLİĞ MAZBATALI ZARF (Davetiyeli) :

  MADDE 87 - 62'nci maddede belirtilen tebliğ mazbatalı zarfın tetkik
merciinde de kullanılması zorunludur. Bu zarf ayrıca duruşma günü tebliğ
ediliyorsa, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 509 ve 510'uncu
maddelerindeki kayıtları da ihtiva eder.

  TELGRAFLA TEBLİĞ ZARFI :

  MADDE 88 - 63'üncü maddede belirtilen telgrafla tebliğ zarfının tetkik
merciinde de kullanılması zorunludur. Taraflara gönderiliyor ve duruşma
günü mevzuu, tebliğ edilecek husus, tebliğ isteyenin adı ve soyadı ve
unvanı, kanunlara göre derci icap eden sair hususlar ile tebliğ memurunun
imzası, tebliğin nasıl yapıldığını tevsik eden mazbata sütunlarını ihtiva
eder.

  Tetkik mercii hukuk bölümünde taraflar adına çıkarılan davetiye, tebliğ
kağıdının her iki sahifesine ayrı ayrı, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun
509 ve 510'uncu maddeleri hükümlerinin uygulanacağı yazılır.

  TEBLİĞ MAZBATALI ZARF (Davetiyeli) :

  MADDE 87 - 62'nci maddede belirtilen tebliğ mazbatalı zarfın tetkik
merciinde de kullanılması zorunludur. Bu zarf ayrıca duruşma günü tebliğ
ediliyorsa, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 509 ve 510'uncu
maddelerindeki kayıtları da ihtiva eder.

  TELGRAFLA TEBLİĞ ZARFI :

  MADDE 88 - 63'üncü maddede belirtilen telgrafla tebliğ zarfının tetkik
merciinde de kullanılması zorunludur. Taraflara gönderiliyor ve duruşma
günü bildiriliyorsa, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 509 ve 510'uncu
maddelerindeki kayıtları da ihtiva eder.

  POSTAYA VERİLEN TAAHHUTLU MADDELERLE
  TELGRAFLARA AİT TEVDİ LİSTESİ :

  MADDE 89 - Tetkik merciinde de, 64'üncü maddede belirtilen postaya
verilen taahhütlü maddeler ile telgraflar için, Adalet Daireleri'nde
kullanılmakta olan "Postaya Verilen Taahhütlü Maddelere Mahsus Zimmet
Defteri" ve "Tevdi Listesi" nin kullanılması zorunludur.

  İHZAR MUZEKKERESİ (Tanıklar için) :

  MADDE 90 - İhzar müzekkeresi genel olarak, davetiye tebliğine rağmen
duruşmaya gelmeyen tanıkların zorla getirilmesini sağlamak üzere kullanılan
bir müzekkere olup, ihzar kararını veren tetkik merciin adı, dosya
numarası, tanığın adı ve soyadı, ikametgah ve işyeri adresi, çağrıldığı
davanın davacısı veya sanığı, suçun mahiyeti, ihzar kararı verilmesi
sebebi, duruşma günü ve saati tanzim tarihi, hakim ve katibin imzaları ve
mahkeme mührü sütunlarını muhtevidir.

  İHZAR MUZEKKERESİ (Sanıklar için)

  MADDE 91 - İhzar müzekkeresi, genel olarak davetiye tebliğine rağmen
duruşmaya gelmeyen sanıkların zorla getirilmesini sağlamak üzere kullanılan
bir müzekkere olup, ihzar kararını veren tetkik merciinin adı, sanığın adı,
soyadı, ikametgah ve işyeri adresi, dosya numarası ve çağrıldığı davanın
davacısı, suçun mahiyeti, ihzar kararı verilmesi sebebi, duruşma günü ve
saati, müzekkerenin tanzim tarihi, hakim ve katibin imzaları ve mahkeme
mührü sütunlarını muhtevidir.

  HARÇ TAHSİL MUZEKKERESİ :

  MADDE 92 - 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 28 ve 130'uncu maddeleri
uyarınca düzenlenecek bir müzekkeredir. Bu müzekkere, dosya numarası,
tetkik merciinin adı, mükellefin adı, soyadı, son ikametgah adresi, harcın
kesinleştiği tarih, harcın nevi ve mahiyeti, miktarı hangi yer Maliye
Dairesi'ne hitaben yazıldığı, harcın kanuni dayanağı, tarih ve hakimin imza
ve mührü sütunlarını ihtiva eder.

  Bu müzekkerenin tarih ve sayısı, Esas Defteri'nin "düşünceler" sütununa
işlenir ve müzekkerenin bir nüshası, dosyasında saklanır, bir nüshası özel
kartonuna konulur, diğer nüshası da Zimmet Defteri'ne kaydolunmak suretiyle
Maliye Dairesi'ne tevdi olunur.

  KIYMETLİ EVRAK VE DEĞERLİ ŞEYLERİN ALINDI MAKBUZU :

  MADDE 93 - (Kıymetli evrak ve değerli şeylerin alındığı makbuzu)
hakkındaki 35'inci madde hükmü, tetkik merciinde de İcra Memuru veya
yardımcısı ibaresi yerine hakimin ikamesi suretiyle aynen uygulanır.

                UÇUNCU KISIM
           PARA VE DEĞERLİ ŞEYLERİN TEVDİİ

  PARA VE DEĞERLİ ŞEYLERİN TEVDİ EDİLECEKLERİ BANKALAR :

  MADDE 94 - İcra ve İflas Kanunu'nun 9'uncu maddesinin ikinci fıkrası
uyarınca, İcra ve İflas Daireleri'nin aldıkları para ve değerli şeyleri
yatıracakları bankalar aşağıda gösterilmiştir.

  TC Ziraat Bankası,
  T. Emlak Kredi Bankası,
  Sümerbank
  Etibank,
  T. Halk Bankası,
  T. Vakıflar Bankası,
  Denizcilik Bankası,
  TC Turizm Bankası,
  İller Bankası
  Devlet Yatırım Bankası

  Bu bankaların teşkilatlarının genişliği ve İcra ve İflas Dairesi'nin
bulunduğu yer göz önünde tutularak, para ve değerli şeylerin hangi
bankalara yatırılacağını Adalet Bakanlığı tayin eder.

  Bakanlığın izni alınmadıkça, vadeli hesap açtırılamayacağı gibi, tahvil
de alınamaz.

  TETKİK MERCİİNİN ALDIĞI PARA VE KIYMETLİ ŞEYLER :

  MADDE 95 - Tetkik merciilerince her ne suretle olursa olsun alınan
paraların günlük ihtiyaçtan fazlası 94'üncü maddede gösterilen bankalara
yatırılır.

  Değerli şeyler kasada veya bankada muhafaza edilir.

  MİLLİ BANKA TABİRİ :

  MADDE 96 - İcra ve İflas Kanunu'nda geçen "Milli Banka" tabirinden,
7129 sayılı Bankalar Kanunu'nun ikinci maddesinin birinci bendinde tarifini
bulan, Türk Kanunları'na göre teşekkül etmiş ve sermayesi Türk parası
olarak konulmuş ve sermayesinin ekseriyeti ve idare ve murakkabesi
Türkler'e ait olan bankalar anlaşılır.

                DÖRDUNCU KISIM
               TEFTİŞ VE MURAKABE

  GENEL OLARAK TEFTİŞ :

  MADDE 97 - Tetkik mercii vazifesini gören hakimler, İcra ve İflas
Daireleri'ni murakabe ederler. Bu Daireler, ayrıca Cumhuriyet Savcılarının
da daimi murakabesi altında olup, en az senede bir defa teftiş olunurlar.
Bundan başka İcra Dairesi, görevlendirilecek Adalet müfettişleri vasıtası
ile de sürekli olarak teftişe tabi tutulurlar.

  (Değişik 2. fıkra: R.G.: 20.10.1971/13992) Münferit Sulh Mahkemesi
teşkilatı bulunan yerlerde teftiş görevi, bağlı bulundukları Asliye
Mahkemesi nezdindeki Cumhuriyet Savcıları veya yardımcıları tarafından
yapılır.

  BİRİNCİ TEFTİŞ :

  MADDE 98 - Cumhuriyet Savcılıkları'nca 97'nci madde gereğince yapılacak
ilk teftişin, geçen bir yıllık işlemlere şamil olmak üzere, her sene Ocak
ayı içinde yapılması ve bu hususta üç nüsha olarak düzenlenecek raporların
birer örneğinin İcra ve İflas Dairesi ile Cumhuriyet Savcılığı'nda
saklanması, diğer örneğinin ise en geç Ocak ayı sonuna kadar Adalet
Bakanlığı'na gönderilmesi gereklidir.

  CUMHURİYET SAVCILIKLARI'NCA YAPILACAK
  TEFTİŞTE GÖZ ÖNUNDE BULUNDURULACAK HUSUSLAR :

  MADDE 99 - Cumhuriyet Savcıları, İcra ve İflas Daireleri'ni teftişleri
sırasında :

  1 - Teftişe başlanırken kasaya el konularak, kasa ve yol giderleri ve
tazminatı, pul satış ve yevmiye defteri kayıtları esas alınmak suretiyle,
kasada ve bankada bulunması gereken para, pul ve pul hasılatı miktarı ve
son tahsilat ve reddiyat makbuzu numaralarının bir tutanakla tespitinden
sonra, banka ve Maliye'den alınacak cevapların tespit tutanağı ile
karşılaştırılması, mevcut ile kayıtlar ve cevaplar arasında bir
mutabakatsızlık bulunduğu takdirde, sebebi ve bu farkın nereden ileri
geldiği,

  2 - Paraların tahsil ve reddine makbuz kullanılıp kullanılmadığı,
makbuz muhtevalarının günü gününe ve aynen kayıtlara geçirilip
geçirilmediği, kasa ve yol giderleri ve tazminatı kayıt defterinde günlük
toplamların bağlanarak sahife toplamlarının doğru ve muntazam olarak
yapılıp yapılmadığı,

  3 - Kıymetli evrak ve değerli şeylerin alınmasında 35'inci maddedeki
makbuzun kullanılıp kullanılmadığı,

  4 - İcra Daireleri'nce tahsil olunan para veya alınan kıymetli evrak ve
değerli şeylerin bankaya tevdiinde İcra ve İflas Kanunu'nun 9'uncu ve
Yönetmelik'in 94'üncü maddeleri hükümlerine riayet edilip edilmediği,

  5 - Kasa ve yol giderleri ve tazminatı kayıt defterinde, sene
sonlarında müfredatlı devir yapılıp yapılmadığı,

  6 - Bankadaki para ve tahvil faizleri ile zamanaşımına uğrayan
paraların, zamanında Maliye'ye intikal ettirilip ettirilmediği, bu hususu
tevsik eden makbuzların özel bir kartonda saklanıp saklanmadığı,

  7 - Talepname ile alınan ve mahsup olunan harç ve cezaevi yapı
pullarının günü gününe pul satış ve günlük sarfiyatın yevmiye defteri
kayıtlarına geçirilip geçirilmediği, yevmiye defteri sahife toplamlarının
yapılıp yapılmadığı, yıllık toplamların teselsül ettirilip ettirilmediği,
pul satış ve yevmiye defterlerinin mali yıla göre tutulup tutulmadığı, pul
talepnameleri ile teslimat makbuzlarının iki ayrı kartonda muhafaza edilip
edilmediği,

  8 - Harç pulu hasılatının Devlet Muhasebesi Muamelat Yönetmeliği'nin
147'nc maddesinde yazılı on beş gün içinde Maliye'ye, cezaevi yapı pulu
satışından elde edilen paraların 2548 sayılı Kanun'un uygulanmasına dair
Yönetmelik'in 8 ve 12'nci maddeleri gereğince her hafta sonunda TC Ziraat
Bankası'na ve bu Banka'nın olmadığı yerlerde Maliye'ye yatırılıp
yatırılmadığı, keza bin liradan fazla harç bedelinin makbuz mukabilinde
Maliye'ye yatırılıp yatırılmadığı, bu hususun tutanaklara işlenip
işlenmediği, buna dair makbuzun bir örneğinin özel kartonunda muhafaza
edilip edilmediği,

  9 - Posta ve banka vasıtasıyla gelen paraların günü gününe defter
kayıtlarına geçirilip geçerilmediği,

  10 - İcra takiplerine ait işlemlerde haciz ve satış işlemlerinin İcra
ve iflas Kanunu hükümlerine uygun şekilde ve kanuni süre içinde yapılmasına
dikkat edilip edilmediği,

  11 - İş durumuna göre sondaj suretiyle derdest, infaz ve takipsizlik ve
vazgeçmeyle işlemden kaldırılan yeter sayıda dosyanın tetkikiyle, gerekli
harç ve cezaevi yapı pullarının doğru olarak hesaplanıp hesaplanmadığı ve
puların noksansız olarak tutanaklara yapıştırılıp, usulen iptal edilip
edilmediği,

  12 - Haciz ve satış işlemleri için alınan gider ve ücretlerin, kanuna
uygun olarak hesaplanıp hesaplanmadığı,

  13 - Diğer İcra ve İflas Daireleri'nden gelen talimatların kayıt ve
dosyalarının muntazam olup olmadığı ve bunlara ait işlemlerde bir gecikme
ve yolsuzluk bulunup bulunmadığı, artan para varsa iade edilip edilmediği,

  14 - İcra ve İflas Kanunu'nun 223 'üncü maddesi ile İflas Daireleri'ne
yükletilen görevlerin yerine getirilip getirilmediği,

  15 - Takip dosyaları, tutanaklar ve kadroların tertip ve düzenlenmesi
ve basılı kağıtların kullanılmasında kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine
riayet edilip edilmediği,

  16 - İcra ve İflas Daireleri'nde kullanılması gereken defterlerin
usulüne uygun şekilde tutulup tutulmadığı,

  17 - 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve Tebligat Tüzüğü hükümlerine uyulup
uyulmadığı,

  18 - Devir, gelen ve çıkan iş miktarları göz önünde tutularak, teraküme
sebebiyet verilip verilmediği,

  19 - İcra ve İflas Daireleri'ne, ibraz olunan senet ve kıymetli
kağıtların asıllarına, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu hükümlerine göre
yapıştırılması gerekli pulların yapıştırılıp yapıştırılmadığı, noksan
yapıştırılmışsa ikmal edilip edilmediği,

  20 - Kasa paraları ile harç ve cezaevi yapı pulu satışından elde edilen
paraların kasada ayrı ayrı saklanıp saklanmadığı,

  21 - İcra ve İflas Daireleri'nin bulunduğu yerin ekonomik durumu göz
önünde bulundurularak, büyük meblağa taalluk ettiği kanısına varılan
reddiyat makuzu ve Verile Emirleri sondaj usulüyle incelenerek,
muhtevalarının dosya kayıtlarına uygun olup olmadığı ve bankadan para
çekilmesini haklı gösterir sebeplerin bulunup bulunmadığı,

  22 - Yukarıdaki bentler dışında kalıp, teftişinden fayda mülahaza
ettiği sair konularda kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine riayet edilip
edilmediği,

  23 - Nezdlerinde sorumlu saymanlık teşkilatı bulunan İcra Daireleri ile
saymanlıkların, Devlet Muhasebesi Genel ve Muamelat Yönetmelikleri ile,
İcra Daireleri Saymanlıklarının İcra Muamelelerine Müteallik Vazifeleri
Hakkında Yönetmelik hükümlerine riayet edip etmedikleri, hususlarını göz
önünde bulundururlar.

  TEFTİŞ RAPORUNUN TANZİM ŞEKLİ :

  MADDE 100 - Teftiş raporları ;

  1 - Teftişi yapan Cumhuriyet Savcısı veya yardımcısının adı, soyadı,
sicil numarası,

  2 - Teftiş edilen İcra ve İflas Dairesi'nin adı,

  3 - İcra ve İflas Memuru'nun adı, soyadı, sicil numarası,

  4 - Teftişin başladığı ve bittiği tarih,

  5 - Teftiş raporunun tanzim tarihi,

  6 - Kadro durumu,

  7 - Esas ve talimat ayrı ayrı tablo halinde gösterilmek suretiyle iş
durumu, (Devir-gelen, toplam-çıkan-kalan)

  8 - para ve pul hesap durumu,

  a - Kasa ve Yol Giderleri ve Tazminatı Kayıt Defteri'ndeki kayıtlarla,
devir, tahsilat ve reddiyat miktarları ile kasada ve bankada bulunan ve
bulunması gereken miktarlar, fazla veya noksan varsa sebepleri,

  b - Harç pulu hesabının pul satış ve yevmiye defteri kayıtlarına göre
tespitini takiben, mevcut pul ve pul satış bedelinin, Maliye cevabı
yazısında bildirilecek zimmet bakiyesini karşılayıp karşılamadığı,
karşılamıyorsa sebebi,

  c - Cezaevi yapı pulu hesabının pul satış ve yevmiye defteri
kayıtlarına göre tespitinden sonra, mevcut pul ve satış bedelinin, Maliye
cevabi yazısında bildirilecek zimmet bakiyesini karşılayıp karşılamadığı,
karşılamıyorsa sebebi, hususlarının ayrı birer tabloda gösterilmesi,

  9 - Bankaya yatırılan para ve bankada muhafaza olunan tahviller için
tahakkuk ettirilen faiz ve sair menfaatlerin ve Hazine lehine zamanaşımına
uğrayan paraların 492 sayılı Kanun'un 36'ncı maddesi uyarınca Maliye'ye
intikal ettirilip ettirilmediği,

  10 - İncelenen esas ve talimat dosyalarının numaraları,

  11 - İcra ve İflas Daireleri'nde tutulası gereken defter ve kartonların
ve basılı kağıtların, Yönetmelik'in tarifatına uygun şekilde kullanılıp
kullanılmadığı,

  12 - Yapılacak teftişler sırasında göz önünde bulundurulması lazım
gelen hususları belirten 99'uncu maddede zikrolunan sair konuların da
incelenip incelenmediği,

  13 - Dairenin işleyiş tarzı,

  14 - Yapılan teftişe göre tenkit konusu olarak tespit edilen hususların
nelerden ibaret bulunduğu,

  15 - Varsa alınması lüzumlu sayılan tedbirlerin mahiyeti,

  16 - Sorumlu saymanlıkların teftişlerinde kasa, harç ve cezaevi yapı
pulu, adi emanet ve bütçe gelirleri hesaplarında bir noksanlık, usulsüzlük
veya yolsuzluk olup olmadığı, varsa sebep ve mahiyeti,

  17 - Defter ve basılı kağıtlar ihtiyaç miktarı. (104'üncü maddenin son
fıkrası) gösterilmek suretiyle düzenlenir.

  Teftiş raporları, teftişi yapan Cumhuriyet Savcısı veya Yardımcısı
tarafından imzalanır ve mühürlenir.

  İncelenen defter ve kartonlara "görüldü" şerhi verilip tarih konularak
imzalanır.

  Teftişe başlandığında, 99'uncu maddenin bir numaralı bendi hükmü
uyarınca düzenlenecek olan tespit tutanağının tasdikli bir örneği, teftiş
raporuna eklenmek suretiyle, Adalet Bakanlığı'na gönderilir.

                BEŞİNCİ KISIM
                SON HUKUMLER

  DOSYALARIN VE DEFTERLERİN SAKLANMASI :

  MADDE 101 - İcra ve İflas Daireleri'nde işlemde olan dosya, defter ve
kartonlar, kilitli dolaplarda, yıllarına ve sıra numaralarına göre, tasnif
edilmiş şekilde muhafaza edilir.

  Takipsizlik veya infaz suretiyle işlemden kaldırılan dosyalarla,
kullanılmayan defter ve kartonlar, buna ait bir tevdi ve teslim cetveli
düzenlenerek, arşiv işi ile görevlendirilen memura tevdi ve teslim olunur.
Tevdi ve teslim cetveli, tevdi eden ve teslim alan memurlar tarafından
imzalanır.

  KARTONLAR :

  MADDE 102 - Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca, İcra ve İflas
Daireleri'nde, aşağıda yazılı kartonların bulundurulması zorunludur.

  1 - Faizlerin çekilip Maliye'ye yatırıldığına dair makbuz kartonu,

  2 - Cezaevi yapı pulu bedelinin bankaya (veya Maliye'ye) yatırıldığına
dair makbuz kartonu,

  3 - Harç pulu bedelinin Maliye'ye yatırıldığına dair makbuz kartonu

  4 - Harç tahsil müzekkeresi kartonu,

  5 - Pul talepnameleri kartonu,

  6 - Pul teslimat makbuzları kartonu,

  7 - Bin lirayı aşan harç pulları bedelinin Maliye'ye tevdi edildiğine
dair makbuz kartonu,

  8 - Zamanaşımına uğrayan paraların Maliye'ye tevdi edildiğine dair
makbuz kartonu,

  9 - Verile Emri kartonu (Saymanlıkta)

  10 - Sevk cetveli kartonu (Saymanlıkta)

  11 - Yol giderleri ve tazminatı beyannameleri kartonu (Saymanlıkta).

  PARA VE PULUN KASADA AYRI AYRI SAKLANMASI :

  MADDE 103 - İcra ve İflas Memurları, Kasa ve Yol Giderleri ve Tazminatı
Kayıt Defteri'ne intikal ettirdikleri paralarla, harç ve cezaevi yapı pulu
bedellerini kasada ayrı yerlerde saklarlar.

  İcra ve İflas Memurluğu görevinin, muhakeme başkatibi, başkatip
yardımcısı veya katip tarafından ifa edildiği yerlerde, bunların diğer
görevleri sebebiyle aldıkları ve muhafazaya mecbur oldukları para, pul ve
kıymetli evrak ve değerli şeyleri, İcra ve İflas Dairesi'ne ait para, pul
ve kıymetli evrak ve değerli şeylerle karıştırmayarak, kasada ayrı ayrı
yerlerde saklamaları gerekir.

  SORUMLULUK :

  MADDE 104 - Kasa ve Yol Giderleri ve Tazminatı Kayıt Defteri
kayıtlarına göre kasada ve bankada bulunması gereken para miktarı ile
mevcut para miktarı, keza pul satış ve yevmiye defter kayıtlarına nazaran
bulunması gereken pul ve pul satış bedeli ile mevcut pul ve pul satış
bedeli arasında hesap hatasından tevellüt etmediği anlaşılan
mutabakatsızlıktan, bu hesapları tutan ve bunları muhafaza ile görevli olan
memur sorumludur.

  (Değişik 2. fıkra: R.G.: 20.10.1971/13992) Kasa ve pul hesaplarının
aynı memur tarafından tutulması zorunludur. Ancak, iş hacminin gerektirdiği
yerlerde, İcra Dairesi'nin teklifi ve İcra Tetkik Mercii Hakimi'nin yazılı
tensibiyle, görevli memerunun sorumluluğu da saklı kalmak üzere, pulların
yapıştırılması ve yevmiye defterine işlenmesi işi, muavinlerden birine veya
katibe yaptırılabilir (Değişik 2'nci fıkra 1)

  Dosya, defter ve kartonların iyi bir şekilde saklanmaması ve
kaybolmasından, İcra ve İflas Memuru ve tetkik mercii işlerinde tetkik
mercii başkatibi sorumludur. Ancak, usulen yapılmış bir iş taksimi
mevcutsa, bu işe, memur edilen görevli sorumlu olup, bu hal gözetim görevi
bakımından İcra ve iflas Memuru ile ve tetkik mercii işlerine bakan
başkatibi sorumluluktan kurtaramaz.

  İcra ve İflas Kanunu'nun 9'uncu ve bu Yönetmelik'in 94'üncü maddesi
uyarınca, alınan para ve değerli şeylerin Adalet Bakanlığı'nın tespit
ettiği bankalardan gayri bir bankaya yatırılması halinden, İcra ve İflas
Memuru veya sayman sorumludur. Ancak bu sorumluluğun derecesi, yatırılmış
para ve değerli şeyin miktarının çokluğuna uygun şekilde artar.

  Basılı kağıtlar, azami tasarrufa riayet edilerek kullanılır. Lüzumlu
defter ve basılı kağıtların bir yıllık zaruri ihtiyaç miktarı iyice
hesaplanarak zamanında dairede bulundurulacak şekilde talep ve temini
hususunda imtina gösterilir.

  (1) - R.G.: 20.10.1971/ 13992.

  KASA VE PUL FAZLASI HAKKINDA YAPILACAK İŞLEM :

  MADDE 105 - Kasanın kontrolü veya yapılan teftiş ve murakebe
neticesinde kasada bulunduğu anlaşılan fazla para, tek kalem halinde
tahsilat makbuzu kesilmeden , Kasa ve Yol Giderleri ve Tazminatı Kayıt
Defteri'ne yazılır ve keyfiyet "düşünceler" sütünuna şerh verilir. Her yıl
sonu, tespit edilen işbu fazlalığın yeni yıla devredilerek adı geçen
defterde gösterilmesi ve İcra ve İflas Kanunu'nun, 362 ve 492 sayılı
Harçlar Kanunu'nun 36 'ncı maddesi hükümleri dairesinde on senelik
zamanaşımı sonuna kadar ilgilinin, müracaatının beklenmesi, zamanaşımı
cereyan ettikten sonra Hazine'ye gelir kaydedilmek üzere makbuz mukabilinde
Maliye'ye yatırılması ve makbuzun özel kartonunda saklanması zorunludur.

  Harç ve cezaevi yapı pulları hesabında meydana çıkan fazlalık pulda
ise, hangi işleme noksan pul yapıştırılmasından ileri geldiği
anlaşılamadığı takdirde, yevmiye defterine, fazla miktara tekabül eden pul
yapıştırılır ve usulen iptal olunur.

  Pul noksanı çıktığı takdirde, noksanın neden ileri geldiği araştırılır,
bulunamadığı takdirde noksan pul yevmiye defterinde sarf gösterilir ve
bedeli kasaya koydurulmak sureti ile mutabakat sağlanır.

  Nezdlerinde sorumlu saymanlık teşkilatı bulunan İcra ve İflas
Daireleri'nde tespit olunan veya meydana çıkan kasa ve pul fazlası
hakkında, Devlet Muhasebesi Genel ve Muamelat Yönetmelikleri hükümleri
dairesinde işlem yapılır.

  HUKUK VE TİCARET MUHAKEMELERİ'NİN
  YAZI İŞLERİ YÖNETMELİĞİ HUKUMLERİNİN UYGULNMASI :

  MADDE 106 - Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri'nin Yazı İşleri
Yönetmeliği'nin, bu Yönetmelik'e aykırı olmayan hükümleri, tetkik merciinde
de uygulanır.

  GEÇİCİ MADDE 1 - İcra Daireleri ve tetkik mercilerinde mevcut defterler
ve basılı kağıtlardan, bu Yönetmelik'e alınmamış olanlar, Yönetmelik'in
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kullanılmaz. Bu Yönetmelik'le
değiştirilen defter ve basılı kağıtlardan Bakanlık'ça bir genelge ile
belirtilenleri, isim ve sütunları değiştirilmek ve gerekli sütunlar ilave
edilmek suretiyle kullanılmaya devam edilir.

  GEÇİCİ MADDE 2 - Bankalara vadeli olarak yatırılmış bulunan paralar
vadenin hitamında Bakanlık izin vermediği takdirde, vadesiz hesaba
aktarılır.

  Bu Yönetmelik'in yürürlüğe girdiği tarihe kadar, İcra ve İflas
Daireleri'nce alınmış bulunan tahviller hakkında 94'üncü madde hükmü
uygulanmaz.

  YÖNETMELİĞİN YERİNE GETİRİLMESİNİ
  GÖZETİMLE GÖREVLİ OLANLAR :

  MADDE 107 - İşbu Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmesinde tetkik
mercileri, Adalet Müfettişleri, Cumhuriyet Savcıları gözetimle
görevlindirler.

  YÖNETMELİK HUKUMLERİNİN BİLİNMESİ :

  MADDE 108 - Bütün görevliler, Yönetmelik hükümlerini okumak ve bilmek
zorunluluğundadırlar. Görevliler, Yönetmelik hükümlerini bilmediklerini
mazeret olarak ileri süremezler.

  ÖRNEKLER :

  MADDE 109 - Bu Yönetmelik hükümlerine göre, tutulması ve kullanılması
zorunlu olan defter ve basılı kağıtların örnekleri Yönetmelik'e
eklenmiştir.

  Şu kadar ki; örneklerdeki esaslara halel gelmemek şartiyla, İcra ve
İflas Daireleri veya tetkik mercii hakimliklerince, bu örneklere gerekli
ilaveler yapılabilir.

  YÖNETMELİĞİN KANUNİ DAYANAĞI :

  MADDE 110 - Bu Yönetmelik 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun
18.2.1965 tarih ve 538 sayılı Kanun'la değişik 14'üncü maddesi hükmü
gereğince hazırlanmıştır.

  KALDIRILAN VE DEĞİŞTİRİLEN YÖNETMELİKLER :

  MADDE 111 - "İcra ve İflas İşlerinin Görülme ve İcra ve İflas Kanunu'na
göre Tanzim Olunan Numunelerin Kullanılma Tarzına Dair Yönetmelik"
yürürlükten kaldırılmıştır.

  "İcra Daireleri Saymanlıklarının İcra Muamelelerine Müteallik
Vazifeleri Hakkında Yönetmelik" in, bu yönetmelik'e aykırı hüküm
uygulanamaz; hesabi cari defteri, harçsız ödemeler için Verile Emri, hesap
tablosu kullanımdan kaldırılmıştır.

  İkinci fıkra ile bazı hükümleri uygulamadan kaldırılan Yönetmelik
uyarınca, hesabı cari memurları tarafından yapılmakta olan işler, bundan
böyle işin ait olduğu İcra Memurlukları'nca yerine getirilir.

  YURURLUK TARİHİ :

  MADDE 112 - Bu Yönetmelik hükümleri, 6 Haziran 1965 tarihinde yürürlüğe
girer.

  ...........................
  DEĞİŞMEDEN ÖNCEKİ BİÇİMLER:
  ...........................

   (*1) - 6 - Takibe itiraz edildiği takdirde, itirazla birlikte tebliğ
giderlerinin ödenmesi, aksi halde itiraz edilmemiş sayılacağı, ihtarları
yazılır.

AVUKAT
email
PAZARBAŞI HUKUK BÜROSU
hukuk sayfası
buro sayfası
EMAİL
ANASAYFA ANASAYFA
HUKUK SAYFASINA DÖNÜŞ